งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน รุ่นที่ รุ่นที่ 11 – 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน รุ่นที่ รุ่นที่ 11 – 14"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน รุ่นที่ 7 - 10 รุ่นที่ 11 – 14
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน รุ่นที่ รุ่นที่ 11 – 14 แผนกธุรการและพัสดุ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

2 *งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬาต่างๆ
หัวข้อปัญหา *การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ล่าช้า ไม่ทันเวลา ชื่อโครงการ *งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬาต่างๆ

3 ประเภทโครงการ โครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน ชื่อกลุ่ม CUSC – Power 3

4 หลักการและเหตุผล เนื่องด้วย ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับสถานที่สำหรับการเรียนการสอน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนั้นความพร้อมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ต้องพร้อมที่จะให้บุคลากรทุกส่วนงานสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ไปยังบุคคลภายนอกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

5 ตัวชี้วัดโครงการ วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกส่วนงาน 2. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการประชาสัมพันธ์ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดโครงการ 1. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรทุกส่วนงาน

6 แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 รวม 4 เดือน แผนการดำเนินงาน เดือน ขั้นตอน ม.ค. 54 ก.พ. 54 มี.ค. 54 เม.ย. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. ก.ย. ต.ค. 54 วางแผน (Plan) ดำเนินการ (Do) ตรวจสอบ (Check) ขยายผล (Act)

7 สมาชิกกลุ่ม ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สายงาน/หน่วยงาน 1
รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ที่ปรึกษากลุ่ม 2 นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์ ประธานกลุ่ม แผนกธุรการและพัสดุ 3 นางสาวศราลัย สารักษ์ เลขานุการ 4 นางสาวชลาลัย พงศ์ทวี สมาชิก 5 นางสาวมลฤดี สืบเชื้อ 6 นางสาวเฉลิมศรี ไวยรัตน์ 7 นายฑิฆัมพร เกาะแก้ว 8 นายอธิวัฒน์ คนบุญ

8 เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ประเมินผลจากระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ข่าวสารของบุคลากร 2. บุคลากรทุกส่วนงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น 3. จำนวนผู้สมัครสมาชิก / โครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. จำนวนผู้สมัครสมาชิก / โครงการต่างๆ มากขึ้น

9

10 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)
บุคคลภายใน / ภายนอกไม่รับทราบ ข้อมูลกิจกรรม / โครงการ ปัจจุบันบุคคลภายใน / ภายนอกสามารถรับรู้ข้อมูลกิจกรรม/โครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้สื่อต่างๆ เข้าถึงมากขึ้น เช่น หนังสือเวียน website บอร์ดประชาสัมพันธ์ คน เพิ่มเติมภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานส่งหนังสือ ให้มีหน้าที่ในการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ด้านประชาสัมพันธ์ มี 1 คน งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬาต่างๆ ล่าช้า ปัจจุบันใช้ระบบการประชาสัมพันธ์ผ่าน และWebsite หน่วยงาน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์แต่ละสนาม มีพื้นที่การให้บริการตามสนามกีฬาต่างๆซึ่งอยู่ไกลจากสำนักงาน ทำให้การประชาสัมพันธ์ภายในไม่ทั่วถึง พื้นที่ มีการติดตั้งทีวีและป้ายไวนิลเพิ่มเติมภายในอาคาร Sports Complex รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของจุฬาฯ มากขึ้น เช่น สถานีวิทยุจุฬาฯ CICC ฯลฯ สื่อ / อุปกรณ์ สื่อที่ใช้อยู่มีจำกัดและไม่ ทั่วถึงครอบคลุม วิธีการ / จัดการ จัดทำแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ และจัดทำคู่มือขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ไม่มีแบบฟอร์มขั้นตอน การประชาสัมพันธ์

11 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
1. จัดทำแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ / คู่มือประชาสัมพันธ์ 2. กำหนดภาระหน้าที่ผู้ทำประชาสัมพันธ์มากขึ้น 3. เพิ่มจำนวนสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง) 1. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 2. จำนวนผู้สมัครสมาชิก / โครงการต่างๆ มากขึ้น

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพงาน รุ่นที่ รุ่นที่ 11 – 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google