งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชยันต์ หิรัญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชยันต์ หิรัญพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชยันต์ หิรัญพันธุ์
การวางแผนจัดทำSAR โดย นายชยันต์ หิรัญพันธุ์

2 หลักการทำ SAR การทำงานที่มีระบบ
การทำงานที่มีแผน(วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ฯลฯ) การทำงานที่มีหลักฐานอ้างอิง(เอกสารต่าง ๆ ) การทำงานที่มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมปฏิบัติ การทำงานที่มีการประเมินผล(วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน อุปกรณ์ ฯลฯ) การทำงานที่มีการปรับปรุงตามการประเมิน

3 การทำ SAR คือ การปฏิบัติงานทั้งปี

4 การเขียน SAR เริ่มทำ เริ่มเขียน ตั้งแต่ต้นปี ทำไปเรื่อย ๆ ทั้งปี
ทำรายงานเสร็จเมื่อสิ้นปี

5 โครงสร้างรายงาน SAR หน้าปก คำนำ สารบัญ ส่วนนำ ส่วนสำคัญ ส่วนสรุป

6 หน้าปก รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2549 ของ หอจดหมายเหตุ วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2550

7 คำนำ วัตถุประสงค์ของรายงาน ช่วงเวลาเก็บข้อมูล(ปีการศึกษา)
ระบุมาตรฐานที่เน้น/ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ลงนาม ชยันต์ หิรัญพันธุ์ (นายชยันต์ หิรัญพันธุ์)

8 สารบัญ คำนำ การประเมินตนเอง ส่วนนำ เกี่ยวกับหน่วยงาน
ส่วนนำ เกี่ยวกับหน่วยงาน ส่วนสำคัญ มาตรฐานที่.... มาตรฐานที่.... ส่วนสรุป

9 ส่วนนำ เกี่ยวกับหน่วยงาน -ประวัติ -ปณิธาน วัตถุประสงค์ -ที่ตั้ง
-จำนวนอุปกรณ์ -จำนวนบุคลากร(วุฒิ การศึกษา) -งบประมาณ -แผนภูมิต่าง ๆ ความท้าทาย

10 ส่วนสำคัญ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานที่ 7

11 ส่วนสรุป

12 การวางแผน กิจกรรม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
เตรียมหน้าปก คำนำ สารบัญ ส่วนนำ 5.1 ปณิธาน 5.2 วัตถุประสงค์ 5.3 ระบบบริหาร 5.4 หน้าที่บุคลากร 5.5 ระบบคัดเลือกบุคลากร 5.7 ระบบพัฒนาบุคลากร 5.8 แผนงาน 00 5.9 งบประมาณ

13 การวางแผน กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 5.6 การปฏิบัติงานบุคลากร
00 5.12 อาคาร 5.13 ทรัพยากร 5.15 สารสนเทศ 5.11 บริการวิชาการ ทำรายงานฉบับสมบูรณ์

14 มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร
มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร มาตรฐานที่ 5 มี 13 ดัชนี คือ 5.1 การกำหนด หรือทบทวนปณิธาน (PD2C2A) 5.2 การกำหนด หรือทบทวนวัตถุประสงค์ (PD2C2A) 5.3 การกำหนด หรือทบทวนระบบการบริหาร (PD2C2A) 5.4 การกำหนด หรือทบทวนหน้าที่และขอบข่ายงาน (PD2C2A) 5.5 การกำหนด หรือทบทวนระบบการคัดเลือกบุคลากร (PD2C2A) 5.6 การกำหนด หรือทบทวนระบบการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร (PD2C2A) 5.7 การกำหนด หรือทบทวนระบบการพัฒนาบุคลากร (PD2C2A) 5.8 แผนงาน (PD1C1A) 5.9 งบประมาณ (PD1C1A)

15 มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร
มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 5.11 งานบริการและสนับสนุนวิชาการ (PD2C2A) 5.12 การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ (PD1C1A) 5.13 การบำรุงรักษาทรัพยากร (PD1C1A) 5.15 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ (PD2C2A)

16 การเขียนรายงาน ต้องเข้าใจคำถาม(ได้ทำตามหลักการ SAR หรือไม่)
ตอบคำถาม(ทำหรือไม่ทำ) มีหลักฐานอ้างอิง(เอกสารที่ยืนยันถึงพฤติกรรมนั้น ๆ)

17 องค์ประกอบของดัชนี องค์ประกอบแต่ละดัชนีมี 4 ส่วน คือ
การวางแผน การกำหนดหรือทบทวน(review-การสร้างความเข้าใจ) การดำเนินการ การปฏิบัติและการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ การประเมิน(evaluation) การปรับปรุง การปรับปรุงแก้ไขตามการประเมิน แต่ละส่วนมีคำถามที่ต้องตอบ หรือสิ่งที่ต้องทำ 5 ข้อ

18 การวางแผน มีหลักฐานที่แสดงถึงการมีอยู่
มีหลักฐานถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ หลักฐานแสดงถึงเป้าหมาย หลักฐานแสดงถึงขั้นตอน หลักฐานแสดงการดำเนินการตามขั้นตอน

19 การดำเนินการ การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
D1 สัดส่วนจำนวนกิจกรรมที่ทำ/จำนวนกิจกรรมที่กำหนด D2 สัดส่วนผู้ร่วมกิจกรรม/จำนวนคนที่กำหนดให้ร่วม กิจกรรม

20 การตรวจสอบ การตรวจสอบแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
C1 สัดส่วนจำนวนกิจกรรมที่มีการประเมิน/จำนวนกิจกรรมที่ทำตามแผน C2 -แสดงหลักฐานแนวทางการประเมิน -แสดงหลักฐานถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน -แสดงหลักฐานการรวบรวมข้อมูล -แสดงหลักฐานการสรุป วิเคราะห์ข้อมูล -แสดงหลักฐานการนำปัญหาในการดำเนินการประเมิน มาปรับปรุงการ ประเมินครั้งต่อไป

21 การปรับปรุง แสดงหลักฐานการเผยแพร่ผลการประเมิน
แสดงหลักฐานการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน แสดงหลักฐานการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย แสดงหลักฐานการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นสารสนเทศ แสดงหลักฐานการนำสารสนเทศมาใช้ดำเนินการ พร้อมนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นายชยันต์ หิรัญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google