งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และข้อมูลระดับภาควิชา (SAR – II)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และข้อมูลระดับภาควิชา (SAR – II)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และข้อมูลระดับภาควิชา (SAR – II)
แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประกันคุณภาพการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล การรวบรวมข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ (SAR – I) และข้อมูลระดับภาควิชา (SAR – II) โดย นางยุวดี อุปนันท์ หัวหน้างานนโยบายและแผน

2 แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีระบบการรายงานข้อมูล ของอาจารย์ แต่ละท่าน(SAR – I) และรายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา (SAR – II) มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ขั้นตอน การสร้างความเข้าใจและการยอมรับของบุคลากรในคณะฯ ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายและชี้แจง และสร้างความเข้าใจ ถึงความสำคัญของระบบการรายงานข้อมูลของอาจารย์ และภาควิชาใน รูปแบบของการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 1.2 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดทำ (ร่าง) แบบฟอร์มการรายงาน ข้อมูล (SAR – I) และ (SAR – II) ต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อ พิจารณาแก้ไข / เพิ่มเติม

3 แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
2. ขั้นตอนการกำหนดวิธีการและเก็บข้อมูล 2.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมประชุมและ กำหนดวิธีการและระยะเวลาในการรายงานข้อมูล 2.2 อาจารย์รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ 4 – 5 ด้าน เทอมละ 1 ครั้ง ส่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ครั้งที่ 1 ( มิถุนายน - พฤศจิกายน ) ครั้งที่ 2 (ธันวาคม - พฤษภาคม ) 2.3 ระดับภาควิชาเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อเตรียมรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีระดับภาควิชา 2.4 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา นำแบบฟอร์มไว้ใน Web.Site การประกันคุณภาพการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการ นำมาใช้งาน

4 แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
2.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยการพัฒนาระบบโปรแกรมขึ้นมา ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโดยให้อาจารย์และภาควิชาสามารถ Input ข้อมูลผ่านระบบ Intranet 3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 3.1 หลังจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้ข้อมูลรายบุคคลจาก อาจารย์ นำมาบันทึกข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่ตามตัวชี้วัด และวิเคราะห์ข้อมูล นำผลใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะฯ ตามลำดับ 3.2 หลังจากได้ข้อมูลที่จัดทำเป็นหมวดหมู่แล้ว มีระบบการตรวจสอบ ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยวิธีการส่งข้อมูลถึงภาควิชา และรอง คณบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ/ เพิ่มเติมแก้ไขให้ความถูกต้องยิ่งขึ้น

5 แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
4. การกำกับ/ติดตาม การรายงานข้อมูล 4.1 งานนโยบายและแผนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายภาควิชาและข้อมูล รายบุคคล จัดทำหนังสือถึงภาควิชาให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและขอความ ร่วมมือในการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลตามกำหนดเวลา 4.2 การประสานงานภายในองค์กร ในการติดตาม/ทวงถาม 4.3 การติดตามโดยคณบดี ในรูปแบบการประชุมคณะกรรมการประจำ คณะฯ 5. ขั้นตอนการแบ่งบันข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 5.1 มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่น การจัดทำรายงานประจำปี การรายงาน ข้อมูลตาม กพร. และ สมศ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์จะใช้เป็น ข้อมูลประกอบในการประเมิน เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt และข้อมูลระดับภาควิชา (SAR – II)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google