งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ Master of Science in Botany
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Department of Botany, Faculty of Science

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ นิสิตที่เข้าเรียนในสาขาวิชานี้สามารถเลือกเรียนรายวิชาและทำวิจัยวิทยานิพนธ์ได้ในกลุ่มวิชาที่นิสิตสนใจ ซึ่งมีความหลากหลายครอบคลุมศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ ต้นพืช และนิเวศวิทยา และมีทั้งการศึกษาภาคสนาม และการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดยภาควิชามีหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยถึง 3 หน่วย และมีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยให้นิสิตทุกรายตลอดช่วงเวลาที่ทำวิจัยอีกด้วย นอกจากนี้นิสิตยังสามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน และทุน 72 พรรษาได้อีกด้วย

3 กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาที่นิสิตสามารถเลือกเรียนและทำวิทยานิพนธ์ได้ตามความสนใจ กลุ่มความหลากหลายของพืช (Plant Diversity) ศึกษาความหลากหลายของพืชในประเทศไทยทั้งกลุ่มไบรโอไฟต์ เฟิร์น และพืชดอก รวมถึง Ethnobotany กลุ่มนิเวศวิทยาของพืช (Plant Ecology) ศึกษานิเวศวิทยาของพืชแบบต่างๆ เช่น ป่าชายเลน ป่าผลัดใบ และ ป่าเบญจพรรณ เป็นต้น กลุ่มสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) ศึกษาสรรีวิทยาของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต stress physiology postharvest physiology และ โรคพืช เป็นต้น กลุ่มศักยภาพทางชีวภาพของพืชในอนาคต (Plant Bioprospecting) ศึกษาการนำพืช ชีวมวลพืช และจุลินทรีย์ มาใช้ประโยชน์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

4 โครงสร้างของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน 18 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเลือกของกลุ่ม 6 หน่วยกิต รายวิชาเลือก หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ หน่วยกิต สนใจติดต่อได้ที่: ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ โทรสาร

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ Master of Science in Genetics
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Department of Botany, Faculty of Science

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ นิสิตที่เข้าเรียนในสาขาวิชานี้สามารถเลือกเรียนรายวิชาและทำวิจัยวิทยานิพนธ์ได้อย่างหลากหลายครอบคลุมศาสตร์ทางพันธุศาสตร์ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ระดับ ดีเอ็นเอ/อาร์เอ็นเอ โปรตีน โครโมโซม เซลล์ เนื้อเยื่อ ตัวสิ่งมีชีวิต และประชากร ของทั้งจุลินทรีย์ พืช สัตว์ และมนุษย์ โดยใช้ทั้ง classical และ molecular techniques โดยภาควิชามีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยให้นิสิตทุกรายตลอดช่วงเวลาที่ทำวิจัยอีกด้วย นอกจากนี้นิสิตยังสามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน และทุน 72 พรรษาได้อีกด้วย

7 โครงสร้างของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน 18 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ หน่วยกิต รายวิชาเลือก 7 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ หน่วยกิต สนใจติดต่อได้ที่: ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google