งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Crisis Management A I C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Crisis Management A I C."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Crisis Management A I C

2 AIC สู่การพัฒนาคนอย่างสมบูรณ์
Human Centered

3 ศ. ประเวศ วะสี บุคคล กลุ่มคน มีความคิด ความเข้าใจกันคนละทิศทาง มุ่งหมาย และปฏิบัติกันไปคนละอย่าง แต่ผลที่เกิดขึ้นกระทบ และมีอิทธิพลต่อกัน (Influence) หากไม่มีการควบคุม (Control) จะไม่เกิดความพอใจ และไม่เห็นคุณค่า (appreciation)

4 หลักการส่งเสริมประสิทธิภาพ AIC
ผู้ทำงานต้องยอมรับว่า ผู้อื่นมีความสามารถมีของดี ถ้าเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันงาน

5 A I C : การประชุมปฏิบัติการร่วมอย่างสร้างสรรค์
Appreciation Reality Ideal vision หรือ Scenario

6 A I C : การประชุมปฏิบัติการร่วมอย่างสร้างสรรค์
Influence Solution Design Priority

7 A I C : การประชุมปฏิบัติการร่วมอย่างสร้างสรรค์
Control Responsibility Action Plan

8 สรุปการจัดประชุม AIC A : ทำความเข้าใจกับสถานการณ์จริง และวาดความหวังกับสถานการณ์ที่ปรารถนาทำให้ทุกคนยอมรับ ชื่นชม I : ให้คิดค้นเลือกวิธีการสร้างสรรค์ ที่แต่ละคนมี ช่วยกันกำหนดขึ้น มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อบรรลุความหวังแล้วปรับปรุงอีกครั้ง C : นำวิธีการที่เลือกไว้มากำหนดแผน เสนอ ลงมือดำเนินการ

9 Sustainable development
AIC วิธีการที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม และยั่งยืน เพราะการที่ผู้แทนกลุ่มได้เข้าใจ ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับ และสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของโครงการ และผลงาน ซึ่งจะส่งผลให้โครงการนั้น ๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง Sustainable development


ดาวน์โหลด ppt Crisis Management A I C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google