งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการคิดขั้นสูงของบลูม (Bloom’s Taxonomy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการคิดขั้นสูงของบลูม (Bloom’s Taxonomy)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการคิดขั้นสูงของบลูม (Bloom’s Taxonomy)
การสร้างสรรค์ การประเมินค่า การวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ ความเข้าใจ การจำได้ คำถามสร้างพลังคิด ทักษะการคิดขั้นสูง คำถามประจำหน่วย ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน คำถามประจำบท โครงสร้างที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาวัตถุประสงค์การเรียนรู้และจัดหมวดหมู่คำถาม (Based on Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 8)

2 ใช้คำกริยาเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สะท้อนทักษะการคิดขั้นสูง
บอกความแตกต่าง เปรียบเทียบ เลือก จำแนก จัดหมวดหมู่ คัดเลือก โต้แย้ง ทำนาย ประมาณค่า วิพากษ์วิจารณ์ ประเมิน รวบรวม ประดิษฐ์ ออกแบบ สร้างสรรค์ เสนอข้อคิดเห็น อภิปราย บอก ระบุ จดจำ ทำซ้ำ เลียนแบบ ให้คำนิยาม ระลึก ท่องจำ แสดง สาธิต ทดลอง อธิบาย บรรยาย แปล ทบทวน กล่าวใหม่ นำไปปฏิบัติ คำนวณ ประยุกต์ใช้ ปฏิบัติ ดัดแปลง ตีความ เขียน

3 รายการตรวจสอบสำหรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ดี
วัตถุประสงค์เชื่อมโยงกับมาตรฐานเนื้อหาโดยตรง วัตถุประสงค์เขียนขึ้นสำหรับโครงงานที่เฉพาะเจาะจง –ไม่ใช่เขียนขึ้นสำหรับทุกโครงงาน บูรณาการการคิดขั้นสูง ระบุถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการคิดขั้นสูงของบลูม (Bloom’s Taxonomy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google