งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของโครงงาน โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของโครงงาน โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของโครงงาน โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด มีความพร้อมและสนใจ แล้วลง มือปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ของงานที่จะทำไว้ล่วงหน้า เป็นขั้นตอน พร้อมทั้งคาดการณ์ผลที่จะ เกิดขึ้น 

2 ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล 2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง 3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ 4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น

3 ขั้นตอนของโครงงาน -การคิดหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา -การวางแผนในการทำโครงงาน -การลงมือทำโครงงาน -การเขียนรายงาน -การแสดงผลงาน


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของโครงงาน โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google