งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง....เฮฮาพยัญชนะพินอิน ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1 ครูอุบลวรรณ แก้วนันท์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา

2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด....
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/๑ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำ ขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง ง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน ม.๑/๓ เลือก/ระบุประโยคและ ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม คำสั่งง่ายๆ ได้ นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง พยัญชนะสัทอักษรพินอินได้ ถูกต้องตามระบบสัทอักษรพิน อิน

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด พูดภาษาจีนได้นั้น สำคัญไฉน คำถามประจำหน่วย ทำไมต้องเรียนสัทอักษรพินอิน นอกจากระบบการออกเสียงแบบสัท อักษรพินอินแล้ว ยังมีระบบการกำกับ เสียงภาษาจีนแบบอื่นอีกหรือไม่ คำถามประจำบท สัทอักษรพินอิน หมายถึงอะไร พยัญชนะ และ สระสัทอักษรพินอินมี กี่ตัว อะไรบ้าง เสียงวรรณยุกต์ของระบบเสียงสัทอักษร พินอินมีทั้งหมดกี่เสียง

5 เครื่องมือการวัดและประเมินผล
ก่อนเริ่มกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ระหว่างการดำเนินกิจกรรม แบบประเมินทักษะการพูด/การออกเสียง สิ้นสุดกิจกรรม ทดสอบเขียนตามคำบอกพยัญชนะพินอิน แบบประเมินผลงานนักเรียน

6 โครงงาน...สร้างสรรค์เกมส์พยัญชนะพินอิน
ศึกษาและทำความเข้าใจกับระบบสัท อักษรพินอิน (พยัญชนะพินอิน) ออกแบบเกมส์หรือกิจกรรมที่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้กับพยัญชนะพินอิน เพื่อให้ผู้เล่นเกมส์หรือทำกิจกรรม ดังกล่าวได้รับทั้งความรู้และความ สนุกสนานไปพร้อมๆกัน สร้างสรรค์ผลงานตามที่ออกแบบ นำผลงานมาทดลองใช้ สรุปและนำเสนอผลการทำโครงงาน

7 GRASP Goal นักเรียนเข้าใจความหมายและความสำคัญของระบบสัท อักษรพินอิน
นักเรียนท่องจำ แยกแยะ และเขียนพยัญชนะพินอิน ได้ทุกตัว Role นักเรียนศึกษา ทำความเข้าใจ ท่องจำระบบสัทอักษร พินอิน(พยัญชนะพินอิน) นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน (เกมส์/กิจกรรม) โดย ประยุกต์รวมกับพยัญชนะพินอิน Audience นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน 1 (จ.20201)

8 GRASP (ต่อ) Set of activities and taske
ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย จากนั้นให้ นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเกมส์/ กิจกรรมโดยเชื่อมโยงกับพยัญชนะ ตาม ระบบสัทอักษรพินอิน กลุ่มละ 1 ชิ้นงาน Products ผลงานในรูปแบบเกมส์/กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google