งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Orthopaedic Surgery

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Orthopaedic Surgery"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Orthopaedic Surgery
23 / 09 / 52 e-Learning Department of Orthopaedic Surgery

2 e-Learning in orthopaedics
SP e-Learning e-Clinical Reasoning in Orthopaedics Courseware e-Learning, CAI VDO

3 Simulated Patient + e-Learning

4 Act การตรวจผู้ป่วย ที่ OPD Plan Check Do

5 ปัญหา การเรียนรู้ที่ OPD
มิได้เตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะก่อนการตรวจผู้ป่วยจริง การเรียนรู้ เป็นไปตามโอกาสของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา นศพ. ได้รับความรู้ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

6 Plan ประชุมฝ่ายวิชาการ : ก.พ. 2552
ปรับเปลี่ยนการสอนที่ OPD ในปีการศึกษา 2552 รูปแบบผสมผสาน simulated patient + e-Learning

7 Plan ประชุมภาควิชา : 4 มี.ค. 2552
ปรับเปลี่ยนการสอนที่ OPD ในปีการศึกษา 2552 รับรองรูปแบบการสอน SP e-Learning คณะทำงาน : อ. 4 คน ดำเนินการ

8 การดำเนินการ

9 เลือกอาการของโรคที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ 4 โรค
การเตรียมการสอน ขั้นตอนที่ 1 เลือกอาการของโรคที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ 4 โรค Knee pain : OA knee Back pain : Spinal stenosis Shoulder pain : Frozen shoulder Hand pain : Carpal tunnel syndrome

10 การเตรียมการสอน ขั้นตอนที่ 2 ประชุม กก. ปรับปรุงแก้ไข
เขียนบทผู้ป่วยจำลอง จัดทำแบบประเมิน feedback ประชุม กก. ปรับปรุงแก้ไข

11 การเตรียมการสอน ขั้นตอนที่ 3 ฝึกผู้ป่วยจำลอง 2 ชุด ทดสอบมาตรฐาน

12

13 การเตรียมการสอน ขั้นตอนที่ 4 เตรียมแบบประเมิน online
ผ่านทางระบบ MOODLE ของคณะฯ ทดสอบระบบ

14 แบบประเมิน e-Learning
มี 3 modules ผ่านระบบเครือข่าย การซักประวัติ การตรวจร่างกายและการวินิจฉัย การให้การรักษา

15 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
การเตรียมการสอน ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ห้องฝึกทักษะทางคลินิกชั้น 6 อาคาร แพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ อุปกรณ์การตรวจ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ระบบเสียง

16 การเตรียมการสอน ขั้นตอนที่ 6 เตรียมอาจารย์ผู้สอน วิธีการสอน
วิธีการประเมินการเรียนรู้ วิธีการ feedback นศพ.

17 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552
นศพ.ตรวจผู้ป่วยจำลอง 25 นาที Hx, PE, Dx, Rx (เขียนใบสั่งยา) ทำแบบทดสอบ E-quiz 25 นาที

18 Case 1 3 1 e-Quiz Case 2 2 4

19

20

21

22

23

24

25

26 สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ SP e-Learning
สอนการตรวจร่างกายที่สำคัญ ผู้ป่วยจำลอง feedback นศพ.

27 สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ SP e-Learning
feedback การซักประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วย การ approach การเขียนใบสั่งยา การแนะนำผู้ป่วย Feedback 3 modules of e-Learning

28

29

30 การประเมินผ่านระบบ e-Learning
3 modules e-Quiz for feedback Hx taking Physical examination Treatment

31 Summary : SP e-Learning
e-Quiz : feedback Hx / PE / Mx Teacher : teaching and feedback clinical skills SP : Patient feedback

32 ผลการจัดการเรียนการสอน
ได้เรียนรู้การซักประวัติ ได้เรียนรู้การตรวจร่างกาย ได้เรียนรู้การรักษาผู้ป่วย feedback แบบทดสอบ online Feedback จาก อาจารย์ ได้รับความรู้ในภาพรวม n = 30

33 ความคิดเห็นอื่นๆ เรียนรู้ พัฒนาการฝึกทักษะ 13
เรียนรู้ พัฒนาการฝึกทักษะ E-learning ช่วยในการประเมินตนเองได้ดี 11 อาจารย์ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด มั่นใจเมื่อไปตรวจผู้ป่วยจริง 4 ปรับปรุงจาก SP feedback 1

34 Electronic Clinical Reasoning in Orthopaedics
หลักการ อภิปรายการเรียนรู้ web board สิงหาคม 2552

35

36 Courseware E-learning บทเรียนสำเร็จรูป
ปี 2549 Plan มี Courseware E-learning ทุกการบรรยาย 2548 : Shoulder injury * 2549 : Pelvic fracture Low back pain Neck pain 2552 : Hand injury * Anatomy of the hip * Peripheral nerve of upper limb *

37 VDO Casting Tendon repair

38 ความพึงพอใจของ นศพ. ในภาพรวม
จำนวนสื่อ e-Learning เพียงพอ e-Learning ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสะดวกใช้ ชอบมากที่สุด Hand Injury 4 SP e-Learning 2 e-CRO 2

39 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Department of Orthopaedic Surgery

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google