งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Teaching procedural skill

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Teaching procedural skill"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Teaching procedural skill
ผศ.นพ. ทรงพล ศรีสุโข ภาควิชาศัลยศาสตร์ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2546

2 Principles Demonstration Practice Evaluation

3 ขั้นตอนย่อยในการฝึกปฏิบัติหัตถการ
วัตถุประสงค์ของการฝึก ประโยชน์หรือข้อบ่งชี้ของหัตถการ แสดงวิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างละเอียด ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง (anatomical model) หรือในสถานการณ์จำลอง เมื่อได้ให้นักศึกษาฝึกจนมีประสบการณ์พอสมควรแล้ว มีการประเมินการปฏิบัติของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย ประเมินการปฏิบัติจริงของนักศึกษา

4 Time balance in teaching a skill
Explanation (hearing) 10 % Demonstration (seeing) 25 % Practice (doing) 65 %

5 การเตรียมสำหรับผู้สอน
เตรียมตัวเอง - ทบทวนและฝึกปฏิบัติหัตถการทุกขั้นตอนอย่างละเอียด - เชี่ยวชาญและคุ้นเคยเป็นอย่างดีในทักษะที่จะสอน เตรียมอุปกรณ์ในการฝึกสำหรับนักศึกษา - เครื่องมือ - หุ่นจำลองสำหรับฝึก - สื่อการสอน เช่นเอกสาร VDO VCD ฯลฯ

6 วัตถุประสงค์ของการฝึก
เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจที่จะทำหัตถการนี้ได้ มีความเข้าใจถึงความสำคัญ การนำหัตถการไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทราบข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการ ทราบข้อห้ามของการทำหัตถการ

7 Demonstration ปฏิบัติการสาธิตอย่างจริงจัง สมจริงทุกอย่างในสถานการณ์จำลอง จัดให้นักศึกษาทุกคนได้เห็นการสาธิตอย่างชัดเจน ขั้นตอนในการสาธิต แบ่งได้เป็น ๒ ครั้ง - ครั้งแรก ทำให้ดูโดยไม่มีการอธิบาย ตั้งแต่ต้นจนจบ (เพื่อให้นักศึกษาจดจำการทำหัตถการที่ถูกต้อง และนำไปประเมินหรือเปรียบเทียบกับตนเองเมื่อต้องทำหัตถการเอง) - ครั้งที่สอง ทำให้ดูโดยมีการอธิบายประกอบระหว่างการสาธิต โดยเฉพาะขั้นตอนที่ยากหรือสำคัญ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม

8 ทบทวนขั้นตอนของหัตถการ
ให้นักศึกษาได้บรรยายถึงขั้นตอนของหัตถการ และรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย จะทำให้ครูแน่ใจได้ว่านักศึกษาเข้าใจและจำลำดับขั้นตอนของหัตถการได้อย่างถูกต้อง ทำให้ตัวนักศึกษาเอง จดจำลำดับขั้นตอนของหัตถการนี้ได้เมื่อต้องไปฝึกปฏิบัติ

9 การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการสาธิต ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำ และ feedback โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนที่เป็น critical point ในกรณีที่หัตถการใช้เวลานาน อาจจะแบ่งเป็นส่วนๆ ในการฝึก และเมื่อเข้าใจในการปฏิบัติในแต่ละส่วนแล้ว ให้ฝึกปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง ให้นักศึกษามาเป็นผู้สาธิตและอธิบายขั้นตอนต่างๆให้กลุ่ม

10 บทบาทของครูผู้คุมการฝึกทักษะที่ดี
เน้นที่การปฏิบัติ กระตุ้นให้กำลังใจนักศึกษา โดยเฉพาะ positive feedback พยายามและคอยลดความเครียดของนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติ ซักถามและตอบกับนักศึกษา เป็นผู้ช่วยเหลือการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาทำหัตถการนั้นได้อย่างมั่นใจ


ดาวน์โหลด ppt Teaching procedural skill

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google