งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 3. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

3 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานสาขาวิชา อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ

4 2. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์ และไซเบอร์
ประธานสาขาวิชา อาจารย์จารุต บุศราทิจ

5 3. สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์ และไซเบอร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์

6 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง

7 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
ประธานสาขาวิชา อาจารย์กายทิพย์ โอชะกะ

8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 312

9 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 313

10 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 314

11 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 315


ดาวน์โหลด ppt คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google