งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Accessing Web Application Data at Any Time

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Accessing Web Application Data at Any Time"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Accessing Web Application Data at Any Time
COE Accessing Web Application Data at Any Time

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ
ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ คณะผู้จัดทำ ศุภชัย ไชยผง สุชาติ จำปีกลาง

3 หลักการและเหตุผล มีคนใช้อินเทอร์เน็ตมาก ปัญหาเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
COE หลักการและเหตุผล มีคนใช้อินเทอร์เน็ตมาก ปัญหาเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ลดภาระโหลดเซิร์ฟเวอร์ เว็บสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
อ่านข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เขียนข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์

5 ขอบเขตของโครงการ มุ่งเน้นการทำงานในโหมดออฟไลน์
การเก็บ รับ และส่งข้อมูลได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

6 แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา การทำงาน พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 1. วางแผนการทำงาน 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 3. ออกแบบ 4. พัฒนาและทดสอบโปรแกรม 5. หาข้อผิดพลาดและแก้ไข 6. สรุปผลโครงการ 7. เขียนรายงาน

7 Google Gears open source browser extension
create web applications that can run offline

8 การออกแบบระบบ Sync Engine Extension Point
GoogleGears for Offline Database Implement Extension Point Data Management Export Data <<uses>> <<include>> <<extends>> Upload Homework Login

9 การพัฒนาโปรแกรม Gearpad Tools

10 การพัฒนาโปรแกรม

11 การพัฒนาโปรแกรม

12 การพัฒนาโปรแกรม

13 การพัฒนาโปรแกรม

14 การพัฒนาโปรแกรม

15 การพัฒนาโปรแกรม

16 การพัฒนาโปรแกรม

17 การพัฒนาโปรแกรม Developing Offline Web Application Online Mode

18 การพัฒนาโปรแกรม Online Mode

19 การพัฒนาโปรแกรม Online Mode

20 การพัฒนาโปรแกรม

21 การพัฒนาโปรแกรม Offline Mode

22 การพัฒนาโปรแกรม Offline Mode

23 การพัฒนาโปรแกรม Offline Mode

24 การพัฒนาโปรแกรม Online Mode Offline Mode

25 demonstration

26 สรุป Google Gears Gearpad Tool Developing Offline Web Application
Use Sync Engine For Offline Web Application Gearpad Tool สามารถรับ-ส่งข้อมูลขณะออฟไลน์ได้ ผ่านทาง Text Area อัตโนมัติ Developing Offline Web Application สามารถรับ-ส่งข้อมูลขณะออฟไลน์ได้ ผ่านทาง Textbox

27 แนวทางพัฒนาต่อไป Google Gears ประยุกต์กับเว็บแอปพลิเคชันที่เหมาะสม

28 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Accessing Web Application Data at Any Time

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google