งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE Carbon Footprint Calculator

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE Carbon Footprint Calculator"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-09 Carbon Footprint Calculator
Chayuda Thambandalsuk Nophakoon Sarawong

2 Agenda หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
แผนการดำเนินงาน งานที่ได้ทำ เว็บแอปพลิเคชันในขั้นตอนการพัฒนา สิ่งที่คาดว่าจะทำ

3 หลักการและเหตุผล จากความตื่นตระหนกถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจในการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก และ Carbon Footprint เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น แต่ข้อมูลยังมีการเข้าถึงได้ยาก จึงนำความรู้ที่มีช่วยพัฒนา ระบบคำนวน Carbon Footprint ที่เป็นเว็บแอพพลิเคชัน ซึ่ง ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาระบบการคำนวณ Carbon Footprint ออนไลน์ พัฒนาระบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูล Carbon Footprint ที่ เป็นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสในการเพิ่ม ความสามารถในการนำสูตรคำนวณนี้ไปใช้ได้กว้างขวาง มากขึ้น

5 ขอบเขตของโครงการ พัฒนาเป็นระบบคำนวณ Carbon Footprint ออนไลน์

6 แผนการดำเนินงาน

7 งานที่ได้ทำ

8 Use case diagram ของระบบการคำนวณ Carbon Footprint

9 Use case diagram ของระบบเว็บเซอร์วิส

10 Dataflow diagram level 0 ของการคำนวณ Carbon Footprint

11 Dataflow diagram level 1 ของการคำนวณ Carbon Footprint

12 Dataflow diagram level 2 ของการคำนวณ Carbon Footprint ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน

13 Dataflow diagram level 2 ของการคำนวณ Carbon Footprint ในส่วนของเว็บเซอร์วิส

14 เว็บแอปพลิเคชันในขั้นตอนการพัฒนา

15 สิ่งที่คาดว่าจะทำ ปรับปรุงเว็บแอปพลเคชันให้สมบูรณ์
พัฒนาเป็นเว็บเซอร์วิส

16 Q & A


ดาวน์โหลด ppt COE Carbon Footprint Calculator

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google