งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์ กันพานิชย์ 2. นายวิทวัฒน์ วะสุรี อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ผศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนผม ธนวัฒน์ กันพานิชย์ และ คุณ วิทวัฒน์ วะสุรี จะมานำเสนอโครงการในหัวข้อเรื่อง ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร กานดา สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ มี เป็นอาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มาและเป้าหมายของโครงการ โครงสร้างของระบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ฟังก์ชันการทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิส ลำดับการทำงานของระบบ การแสดงการทำงานของโปรแกรม

3 ที่มาและเป้าหมายของโครงการ
VoIP -Asterisk IP PBX software . -Asterisk Gateway Interface (AGI). PHP SOAP โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งข้อมูลของนักศึกษา โดยระบบนี้จะเพิ่มช่องทางในการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษานอกเหนือจากการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายไอพี (Voice over IP : VoIP) มาทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงพูด (Text-to-Speech Synthesis : TTS) และเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Services) ซึ่ง IP PBX ที่เป็นโอเพนซอร์ส คือ Asterisk ที่มีอินเตอร์เฟสสำหรับเพิ่มแอปพลิเคชัน คือ Asterisk Gateway Interface (AGI) ที่รองรับภาษาต่างๆ เช่น Perl, Python, PHP, Ruby และ C เป็นต้น โครงนี้เป็นการพัฒนาระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งข้อมูลของนักศึกษา โดยระบบนี้จะเพิ่มช่องทางในการแจ้งผลการเรียนของนึกศึกษานอกเหนือจาก การแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งระบบนี้เป็นการนำเอา 3 เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน โดยเทคโนโลยีทั้ง 3 นั่นประกอบด้วย เทคโนโลยี VoIP จะมี Asterisk เป็นตัวจัดการในส่วนของระบบตอบรับ และมี Asterisk Gateway Interface สำหรับเพิ่มเติมแอปพลิเคชั่นเข้าไป ต่อไปเทคโนโลยี การสังเคราะห์เสียงหรือ TTS ในส่วนนี้เราเรียกใช้วาจาเว็บเซอร์วิส ของ NECTEC และสุดท้าย เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ใช้ในการดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูล ในที่เราใช้ PHP SOAP TTS Web Service Vaja Web Service

4 โครงสร้างของระบบ TTS User Web Service Database IVR Voice Response Data
โครงสร้างของระบบ เมื่อผู้ใช้งานโทรศัพท์เข้าไปที่ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ที่ระบบตอบรับอัตโนมัติก็จัดการในเรื่องของการตรวจสอบบุคคลเพื่อเข้าใช้งาน และควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานเมื่อผู้ใช้งานต้องการเลือกข้อหัวที่ต้องการเข้าฟังหรือรับข้อมูลที่ป้อนจากผู้ใช้งาน เมื่อระบบตอบรับอัตโนมัติต้องการข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาหรือข้อมูลข่าวประกาศต่างๆ ก็จะส่งคำร้องขอไปยังเว็บเซอร์วิส (Web Services) เพื่อดึงข้อมูลข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาหรือข้อมูลข่าวประกาศต่างๆ จากฐานข้อมูล แล้วส่งข้อมูลตอบกลับไปยังระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อนำไปแปลงเป็นเสียงโดยใช้โปรแกรมสังเคราะห์เสียง(TTS) จากนั้นก็ส่งเสียงที่ทำการสังเคราะห์แล้วนั้นไปให้กับผู้ใช้ฟัง Query Dial Request IVR

5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
trixbox 2.3 (Open Source) Asterisk โอเพนซอร์ส IP PBX ซอฟต์แวร์ freePBX หน้าเว็บที่เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งาน trixbox X-Lite 3.0 for Windows (Free Software) MySQL Database Server (Open Source) Vaja Web Services

6 ฟังก์ชันการทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ
Web Services ฟังก์ชันการทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ จะมีการสร้างคลาสชื่อว่า StudentInfo ซึ่ง extends คลาสชื่อว่า AGI ซึ่งเป็น API ของ Asterisk ที่สามารถเรียกใช้งานได้ แล้วก็จะมีสคริปต์ของ IVR มาเรียกใช้งานคลาสนี้ โดยในคลาสจะมีเมธอดให้เรียกใช้งานได้แก่ ฟังก์ชันในการรับสายและวางสาย ฟังก์ชันเกี่ยวกับเมนู ฟังก์ชันเกี่ยวกับการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ฟังก์ชันเกี่ยวกับการดึงข้อมูลผลการเรียนซึ่งจะเรียกจาเว็บเซอร์วิส และฟังก์ชันเกี่ยวกับการแปลงข้อความเป็นเสียงซึ่งเรียกใช้วาจาเว็บเซอร์วิส Vaja IVR

7 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิส
Web Services Database ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิส จะมีการสร้างคลาสชื่อว่า StudentInfo ซึ่งก็จะมีสคริปต์ที่ให้บริการเว็บเซอร์วิสมาเรียกใช้งานคลาสนี้ โดยในคลาสจะมีเมธอดให้เรียกใช้งานโดยจะดึงข้อมูลของนักศึกษาจากฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนและคืนค่าเป็นข้อมูล XML

8 ลำดับการทำงานของระบบ
ลำดับการทำงานโดยรวมของระบบครับ เมื่อโทรเข้าไปที่ระบบจะมีเมนูหลัก 2 เมนูให้เลือกคือ กด 1 ฟังข่าวประกาศ กด 2 ฟังข้อมูลของนักศึกษา เมื่อกด 1 จะเป็นการฟังข่าวประกาศทั่วไปที่ประกาศโดยสำนักทะเบียน เมื่อฟังเสร็จ ระบบจะให้เลือกว่า ฟังซ้ำ กด 1 กลับสู๋เมนูหลัก กด 2 หรือ ออกจากระบบ กด 3 ย้อนกลับไปเมนูหลักนะครับ ถ้าผู้ใช้กด 2 เพื่อฟังข้อมูลของนักศึกษา ในส่วนนี้จะมีการตรวจสอบผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส นศ และวันเดือนปีเกิด ภายในจะมีเมนู ย่อย 4 เมนูด้วยกันคือ กด 1 ฟังข่าวประกาศส่วนตัว กด 2 ฟังผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด กด 3 ฟังผลการเรียนตามภาคเรียนและปีการศึกษา และ กด 4 กลับสู่เมนูหลัก

9 การแสดงการทำงานของโปรแกรม

10 สรุป ได้ระบบตอบรับอัตโนมัติที่สามารถ
แจ้งผลการเรียนล่าสุด แจ้งผลการเรียนตามภาคเรียนและปีการศึกษา แจ้งข่าวประกาศทั่วไป แจ้งข่าวประกาศส่วนตัว ควรจะสามารถใช้งานบนระบบโทรศัพท์พื้นฐาน (PSTN) ได้

11 คำถามและข้อเสนอแนะ

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google