งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร รหัสโครงการ COE การนำเสนอโครงงานวิชา Computer Engineering Pre-Project

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์ การออกแบบและพัฒนา
ส่วนเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา ส่วนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปัญหา และอุปสรรค สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า แผนงานที่จะทำต่อไป

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาราคาถูกที่สามารถบันทึกข้อมูลลง memory card ได้และใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ได้ เพื่อพัฒนาโปรแกรมอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากเครื่องซึ่ง สามารถส่งข้อมูลให้แพทย์ ได้ทาง Internet สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นได้

4 การออกแบบและพัฒนา: ส่วนเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การออกแบบและพัฒนา: ส่วนเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

5 โครงสร้างโดยรวม Instrumentation Amplifier 50 Hz Notch Filter
Channel #1 Channel #3 Channel #2 50 Hz Notch Filter Electrical Conditioning Circuit Electrical Conditioning Circuit Electrical Conditioning Circuit Low-pass Filter A/D A/D A/D Offset Voltage Microcontroller SD/MMC card (Reader/Writer) SD card

6 การติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์
SPI Bus A/D SPI Bus External Interrupt / General Input

7 เพิ่มวงจร 50 Hz Notch Filter

8 ออกแบบและพัฒนาวงจรลงใน PCB
แผงวงจรที่ 1 Instrumentation Amplifier Notch Filter Low-pass Filter แผงวงจรที่ 2 Offset Voltage

9 ออกแบบและพัฒนาปุ่มกด

10 บรรจุอุปกรณ์ทั้งหมดลงในกล่อง

11 การออกแบบและพัฒนา: ส่วนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
การออกแบบและพัฒนา: ส่วนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

12 โครงสร้างโดยรวม: ซอฟต์แวร์
ผู้ป่วย จัดการผู้ใช้ FTP Server แพทย์

13 การแสดงกราฟ: ZedGraph
.NET Open Source library สำหรับสร้างกราฟ

14

15 การรับส่งข้อมูลผ่าน FTP
ใช้ .NET FtpWebRequest / FtpWebResponse โดยดัดแปลงโปรแกรมบางส่วนจากนายกรวิษณ์ จั่นทอง Upload Download

16 ปัญหา และอุปสรรค notch filter ในตอนแรกมีความคลาดเคลื่อนมากเกินไป
ไม่สามารถโยงเส้นลายวงจร PCB ได้หมด มีปัญหาเกี่ยวกับ battery ในการจ่ายไฟ

17 สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า
ส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนที่กำลังดำเนินการต่อไป

18 แผนงานที่จะทำต่อไป ซอฟต์แวร์ส่วนวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เพิ่มให้มีฐานข้อมูลของแพทย์และผู้ป่วย เพิ่มฟังก์ชันการตั้งเวลาลงในเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

19 ?


ดาวน์โหลด ppt Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google