งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2547-2549 โครงการวิจัยรหัส 47960553 การฝึกอบรมการผลิตเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้ฟางข้าวหมักและมอบเครื่องอัดฟางข้าวหมักและเครื่องสับฟางข้าวขนาดเล็กให้แก่กลุ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2547-2549 โครงการวิจัยรหัส 47960553 การฝึกอบรมการผลิตเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้ฟางข้าวหมักและมอบเครื่องอัดฟางข้าวหมักและเครื่องสับฟางข้าวขนาดเล็กให้แก่กลุ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ โครงการวิจัยรหัส การฝึกอบรมการผลิตเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้ฟางข้าวหมักและมอบเครื่องอัดฟางข้าวหมักและเครื่องสับฟางข้าวขนาดเล็กให้แก่กลุ่มเกษตรกร โดย เสกสรร สีหวงษ์ และ มนตรี ทองยา ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 สรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยจัดการฝึกอบรมฯให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายรวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

3 สรุปผลการดำเนินงาน(ต่อ)
พื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงราย ดำเนินการ 2 รุ่น ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเชียงของ มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 44 คน จังหวัดพะเยา ดำเนินการ 1 รุ่น ได้แก่ พื้นที่อำเภอแม่ใจ มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 36 คน จังหวัดอุบลราชธานี ดำนินการ 1 รุ่น ได้แก่ พื้นที่อำเภอวารินชำราบ มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 คน จังหวัดสุพรรณบุรี ดำนินการ 1 รุ่น ได้แก่ พื้นที่อำเภอศรีประจันต์ มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 23 คน จังหวัดกาญจนบุรี ดำนินการ 1 รุ่น ได้แก่ พื้นที่อำเภอเลาขวัญ มีเกษตรกร เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 23 คน

4 สรุปผลการดำเนินงาน(ต่อ)
การฝึกอบรมฯดำเนินการทั้งสิ้น 6 รุ่น มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 151 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

5 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2547-2549 โครงการวิจัยรหัส 47960553 การฝึกอบรมการผลิตเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้ฟางข้าวหมักและมอบเครื่องอัดฟางข้าวหมักและเครื่องสับฟางข้าวขนาดเล็กให้แก่กลุ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google