งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ ประชุมเป็นประจำและจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร โดยนำแผนพัฒนาการเกษตรบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ ให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ศูนย์มีแผนการปฏิบัติงานและมีแผนการถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรที่สำคัญ ได้แก่ โครงการอยู่ดีมีสุข ปี งบประมาณ 690,000 บาท โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี งบประมาณ 2,500,000 บาท

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การทำซอสพริก ฯลฯ ชื่อกิจกรรม การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน, การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ การทำซอสพริก/หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม สถานที่ตั้ง 21 หมู่ 1, 82 หมู่ 2, 35 หมู่ 5 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดภูฐาน ซอสพริก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ขั้นตอนและวิธีการ จัดประชุมชี้แจงโครงการ/กิจกรรม, รวบรวมสมาชิก/จัดตั้งกลุ่มตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ/กิจกรรม, จัดประชุม/ถ่ายทอดความรู้, ติดตาม/นิเทศงาน, ประเมินผลการดำเนินงาน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในโรงเรียน สถานที่ตั้ง 21 หมู่ที่ 1 ต.มาบโป่ง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายชัยยา มงคลศิลป์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ด

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การผลิตพืชแบบผสมผสาน การวางระบบการให้น้ำในแปลงพืช และการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในแปลงพืชผัก ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม/ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google