งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล โดยชุมชนมีส่วนร่วม จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมประจำเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ชื่อกิจกรรม การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผักปลอดภัยจากสารพิษ ขั้นตอนและวิธีการ จัดทำโครงการเสนอของบประมาณ, ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้, เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง สถานที่ตั้ง 188 หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางโสธร เย็นระยับ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร บรรยายความรู้การทำการเกษตรพอเพียง การทำเกษตรอินทรีย์

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
ทำการเกษตรแบบพอเพียง

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ศูนย์เรียนรู้หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม (การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว)

7 กลุ่มเลี้ยงผึ้งตำบลแสลงพัน
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

8 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง และปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง และปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ ประชุมคณะกรรมการศูนย์

9 ส่งเสริมการปลูกทานตะวัน
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ส่งเสริมการปลูกทานตะวัน

10 ร่วมกิจกรรมการดำเนินการโรงปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกกับ อบต.แสลงพัน ร่วมศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามกับ อบต.แสลงพัน ร่วมกิจกรรมการดำเนินการโรงปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลแสลงพัน

11 จุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่นบริการความรู้การเกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง เลขที่ 188 ม.2 ต.แสลงพัน ชื่อวิทยากร นางโสธร เย็นระยับ

12 ศูนย์เรียนรู้หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร จนท.วิเคราะห์ฯ รุ่นที่ 28 เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง คณะนักศึกษาปริญญาโทจากนิด้าเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google