งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารกิจกรรม วิจัยสถาบัน  คณะกรรมการวิจัย สถาบัน  อธิการบดี  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ผู้บริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารกิจกรรม วิจัยสถาบัน  คณะกรรมการวิจัย สถาบัน  อธิการบดี  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ผู้บริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารกิจกรรม วิจัยสถาบัน  คณะกรรมการวิจัย สถาบัน  อธิการบดี  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ผู้บริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัย

2 การได้มาซึ่งประเด็น การวิจัย  คณะกรรมการวิจัย สถาบัน  หน่วยงานภายใน  นักวิจัยสถาบัน

3 นักวิจัยสถาบัน @ ประกาศรับ ทั่วไป @ กำหนดตัว บุคคล @ สมัคร

4 การดำเนินงานวิจัย สถาบัน กรณีศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

5 การพิจารณา โครงการ  กรรมการเฉพาะกิจ  คณะกรรมการวิจัยสถาบัน

6 งบประมาณ  มหาวิทยาลัยตั้ง งบประมาณประจำปี  พิจารณาตามความ เหมาะสม  มีค่าตอบแทนนักวิจัย  เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป

7 การพิจารณา รายงาน  กรรมการเฉพาะกิจ  คณะกรรมการวิจัย สถาบัน

8 การใช้ประโยชน์ / เผยแพร่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สรุปบทคัดย่อเสนอบน Web site  ผู้สนใจทั่วไป ( บาง เรื่อง )  จัดสัมมนาเผยแพร่


ดาวน์โหลด ppt การบริหารกิจกรรม วิจัยสถาบัน  คณะกรรมการวิจัย สถาบัน  อธิการบดี  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ผู้บริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google