งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย.. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ร่วมกับ อบต.เวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดย.. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

2 ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)
วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 2 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551 ประสานงานกับอบต. และผู้นำชุมชนสำรวจพื้นที่ ดำเนินการ ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับอบต. ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน รองฯ แสวง อ.ชัยวัฒน์ 9-10 สิงหาคม 2551 พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน การยกระดับช่างชุมชน การให้ความรู้ช่างชุมชน บริการซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นวิชาการจัด ช่อดอกไม้สดและดอกไม้แห้งแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ และการจัดพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีการต่าง ๆ - บริการตัดผมให้กับชุมชน สุขอนามัยพื้นฐาน จัดสร้างห้องสุขาให้แก่ตลาดชุมชนบ้านป่าจั่น หมู่ที่ 7 - ช่างยนต์ - ช่างไฟฟ้ากำลัง -ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - คหกรรม - ช่างก่อสร้าง

3 ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)
วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ สิงหาคม 2551 การยกระดับช่างชุมชน การให้ความรู้ช่างชุมชน บริการซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดดอกไม้แห้งประดับ รูปเป็นพวงมาลา การจัดช่อดอกไม้วันแม่ - ส่งเสริมสุขอนามัยพื้นฐาน จัดสร้างห้องสุขาให้กับ วัดทุ่งม่าน - ช่างยนต์ - ช่างไฟฟ้ากำลัง - ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - คหกรรม - ช่างก่อสร้าง

4 ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)
วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 23-24 สิงหาคม 2551 การยกระดับช่างชุมชน การให้ความรู้ช่างชุมชน บริการซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำมุ้งลวดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียงกาหลง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านแม่ห่างเหนือ 2. บ้านหัวฝายพัฒนา จัดฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารไทย ส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชุมชน จัดฝึกอบรมวิชาการบัญชี และการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ - ช่างยนต์ - ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะการ อาหารและโภชนาการ การบัญชี

5 ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)
วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 30-31 สิงหาคม 2551 การยกระดับช่างชุมชน การให้ความรู้ช่างชุมชน บริการซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำมุ้งลวดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียงกาหลง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านแม่ห่างเหนือ 2. บ้านหัวฝายพัฒนา จัดฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารไทย ส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชุมชน จัดฝึกอบรมวิชาการบัญชี และการจำหน่ายสินค้าและบริการ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะการ อาหารและโภชนาการ การบัญชี

6 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ อบต

7 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

8 การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นการจัดช่อดอกไม้สด การทำพานพุ่มดอกไม้สด การจัดดอกไม้แห้งเป็นพวงมาลาประดับรูป การทำช่อดอกไม้วันแม่

9 สุขอนามัยพื้นฐาน การสร้างห้องสุขาให้กับตลาดในชุมชนบ้านป่าจั่น หมู่ที่ 7 การสร้างสุขาให้กับวัดทุ่งม่าน หมู่ที่ 3

10 การให้บริการตัดผมให้แก่ชุมชน

11 ปัญหาและอุปสรรค ใช้เวลาในการเดินทางไปกลับจากวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ถึงศูนย์ฯระยะทางประมาณ 90 กม. ทำให้เสียเวลามากและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง การซ่อมบริการไม่เต็มที่เนื่องจากไกลร้านจำหน่ายอะไหล่ ภาระงานซ่อมเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำนวนมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ


ดาวน์โหลด ppt โดย.. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google