งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน
4/5/2017 การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ทะเบียนเกษตรกร

2 ข้อมูลรายครัวเรือน ชื่อ-ที่อยู่เกษตรกร
ชื่อ-ที่อยู่สมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ทำการเกษตร การเป็นสมาชิกองค์กร การถือครองที่ดิน การทำกิจกรรมทางการเกษตร ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง

3 ข้อมูลรายกิจกรรม ชนิดกิจกรรมในพื้นที่ ปริมาณ เนื้อที่/ผลผลิต

4 การสนับสนุนจากส่วนกลาง
ออกแบบวิธีจัดเก็บ/จัดพิมพ์แบบคำร้อง/คู่มือปฏิบัติการ จัดทำโปรแกรมเพื่อใช้ในการบันทึก/ประมวลผลข้อมูล อบรม/ชี้แจงเทคนิคและวิธีจัดเก็บข้อมูล อบรมวิธีการใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลภาพรวมของทั้งประเทศ

5 การดำเนินงานของจังหวัด/อำเภอ
ประสานงานกับ อปท. แจ้งถึงประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บ อบรมวิธีจัดเก็บแก่ อปท. วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ส่งข้อมูลให้ อปท.ใช้ประโยชน์

6 ประโยชน์ของข้อมูลต่อ อปท.
ใช้วางแผนการพัฒนาด้านการเกษตร ใช้พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร สร้างรายได้ เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน

7 วิธีใช้ข้อมูล ข้อมูลรายครัวเรือน
ข้อมูลภาพรวมของพื้นที่ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด/เขต/ประเทศ สามารถดูได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ อปท.

8 วิธีจัดเก็บข้อมูล จ./อ. อบรมวิธีจัดเก็บข้อมูลให้กับ อปท.ตามระเบียบวิธีที่กำหนดในคู่มือ จ./อ./อปท. ร่วมกันสำรวจข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน จ./อ. บันทึกข้อมูลที่สำรวจเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ อปท. ส่งข้อมูลเข้าไปยังส่วนกลาง ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

9 การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน
4/5/2017 การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน THANK YOU ทะเบียนเกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google