งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
แผนการปฏิบัติงานการอบรมชาวนาผู้ผลิตพันธุ์ข้าว แผนการปฏิบัติงานการอบรมชาวนามืออาชีพ แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ชื่อกิจกรรม การปลูกพืชผักแบบเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง บ้านหนองยาว หมู่ 8 และบ้านเมืองอุดม หมู่ 9 ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ พืชผัก เช่น ถั่วฝักยาว, ผักชีฝรั่ง ขั้นตอนและวิธีการ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ การจัดทำแปลงเรียนรู้

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง แปลงเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัย (แบบเศรษฐกิจพอเพียง) สถานที่ตั้ง บ้านหนองยาว หมู่ 8 บ้านเมืองอุดม หมู่ 9 ต.เมืองเสือ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายหนม แม้นสุรา นายเชียว ภาเจริญสุข ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดโรคแมลง

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
แปลงเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
แปลงเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google