งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชม วีดีโอ ใคร ๆ ก็ เป็น อสวท. ได้ อสวท. ได้ อสวท. ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชม วีดีโอ ใคร ๆ ก็ เป็น อสวท. ได้ อสวท. ได้ อสวท. ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชม วีดีโอ ใคร ๆ ก็ เป็น อสวท. ได้ อสวท. ได้ อสวท. ได้

2 ข้อเสนอกิจกรรม / โครงการ ในการ แบ่งกลุ่มย่อย มีแหล่งติดต่อ อสวท. ที่เสนอกิจกรรม มีแหล่งติดต่อ อสวท. ที่เสนอกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ต้องการทำเพื่ออะไร เพื่อ ใคร... วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ต้องการทำเพื่ออะไร เพื่อ ใคร... ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจน เช่น จำนวน กลุ่มเป้าหมายกี่คน มีอาชีพอะไรบ้าง เช่น แม่บ้าน ครู อบต. ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจน เช่น จำนวน กลุ่มเป้าหมายกี่คน มีอาชีพอะไรบ้าง เช่น แม่บ้าน ครู อบต. พื้นที่อยู่ที่ไหน สถานที่ใด เช่น จะให้ทำกิจกรรม ที่ไหน ให้ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอจังหวัด พื้นที่อยู่ที่ไหน สถานที่ใด เช่น จะให้ทำกิจกรรม ที่ไหน ให้ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอจังหวัด วิธีดำเนินการ ให้ระบุว่าต้องการจัดรูปแบบ ไหน เช่น บรรยาย จัดอบรม คลินิกเคลื่อนที่ เป็นต้น วิธีดำเนินการ ให้ระบุว่าต้องการจัดรูปแบบ ไหน เช่น บรรยาย จัดอบรม คลินิกเคลื่อนที่ เป็นต้น งบประมาณ ระบุค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คร่าว ๆ งบประมาณ ระบุค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คร่าว ๆ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรม ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรม ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีที่จะติดต่อ ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีที่จะติดต่อ

3 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 อาหารว่างและเครื่องดื่ม บริการในระหว่าง ปฏิบัติการ ) กลุ่มที่ 1 การจัดบรรยายความรู้ กลุ่มที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มที่ 3 การให้คำปรึกษาและแก้ไข ปัญหาเทคโนโลยี กลุ่มที่ 4 กระจายและเผยแพร่ข่าวสาร ด้าน ว และ ท อาหารว่างและเครื่องดื่ม บริการในระหว่าง ปฏิบัติการ ) การแบ่งกลุ่ม 4 กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt ชม วีดีโอ ใคร ๆ ก็ เป็น อสวท. ได้ อสวท. ได้ อสวท. ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google