งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในวันที่ 9 ของทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนลงมา) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาร่วมกันในการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการฯ ที่ชัดเจนเป็นประจำทุกเดือน แผนการถ่ายทอดความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรเป็นรายเดือนทุกเดือน (เน้นตามความต้องการของชุมชนเป็นหลัก)

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ชื่อกิจกรรม โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรตำบลดงมะไฟ ปี 2550 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 – ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มผลผลิต ขั้นตอนและวิธีการ อบรม/ฝึกปฏิบัติ/มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ จำนวน 400 ครัวเรือน ในเรื่องการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มผลผลิต โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จำนวน 300,000 บาท

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง ไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง เลขที่ 49 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายชุมพล ไตรธิเลน ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การเพิ่มผลผลิตข้าว โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ด้านวิชาการ โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพราด รด ในแปลงนาขณะที่ไถ คราด เพื่อปักดำข้าว

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้เกษตรกรในหมู่บ้านผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เองในการเพิ่มผลผลิต มีการจำหน่ายน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้กับเกษตรกรในราคาถูก และมีบริการเครื่องพ่นน้ำหมักชีวภาพชนิดเครื่องยนต์สะพายหลัง 4 เครื่อง เครื่องพ่นแรงดันสูง 2 เครื่อง ให้เกษตรกรเช่า ทำให้หมู่บ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google