งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชาแหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชาแหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชาแหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 รายวิชาแหล่งสารสนเทศ หน่วยที่ 9 การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ โดย อ.ดร.นฤมล รักษาสุข

2 แนวคิดการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 แนวคิดการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ 1. ประเภทของแหล่งสารสนเทศ 2. คุณลักษณะของผู้ใช้

3 1. ประเภทของแหล่งสารสนเทศ
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 1. ประเภทของแหล่งสารสนเทศ - แหล่งสารสนเทศใช้เกณฑ์แบ่งออกได้เป็นหลายประเภท (ตามแหล่งที่เกิด รูปลักษณ์ ขั้นการผลิต สาขาวิชา บุคคลและองค์การ) - แหล่งสารสนเทศแต่ละประเภทมีธรรมชาติของ การนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ที่ แตกต่างกัน

4 2. คุณลักษณะของผู้ใช้ - ผู้ใช้มีความแตกต่างระหว่างบุคคล -- เพศ -- อายุ
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 - ผู้ใช้มีความแตกต่างระหว่างบุคคล -- เพศ -- อายุ -- พื้นฐานการศึกษา -- บทบาทในสังคม -- ตำแหน่งหน้าที่การงาน -- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ -- Learning Style - ผู้ใช้มีความแตกต่างภายในบุคคล

5 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ รู้ว่าแหล่งสารสนเทศอะไรที่เป็นที่ต้องการ (Know what) - สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ

6 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ)
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ) รู้ว่าทำไมจึงมีความต้องการแหล่งสารสนเทศนั้น ๆ (Know why) - สามารถกำหนดขอบเขตเนื้อหา/ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้ชัดเจนขึ้น - เช่น ต้องการแสดงภาพจำลองภูเขาไฟระเบิด ควรใช้สื่อโสตทัศน์

7 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ)
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ) รู้ว่าที่ใดมีแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ (Know where) - สามารถติดต่อขอรับบริการจากแหล่งสารสนเทศโดยตรง - เช่น ติดต่อขอดูภาพถ่ายต้นฉบับจาก หอจดหมายเหตุ

8 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ)
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ) รู้ว่าแหล่งสารสนเทศแต่ละประเภทมีการจัดการอย่างไร (Know how) - ช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ - เช่น ระบบชั้นเปิด / ชั้นปิด การคิดราคาค่าบริการ

9 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ)
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ) 5. รู้ว่าเมื่อใดที่ต้องการใช้แหล่งสารสนเทศนั้น (Know when) - ช่วยกำหนดขอบเขตเนื้อหาและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศ - เช่น เวลาจำกัดทำให้ต้องใช้แหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตัว และขอบเขตเนื้อหากว้าง ไม่สามารถเลือกรูปแบบได้

10 การประเมินแหล่งสารสนเทศ
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 การประเมินแหล่งสารสนเทศ - ความน่าเชื่อถือ (ดูผู้เขียน สำนักพิมพ์) - ความทันสมัย (ดูปีที่พิมพ์ / ผลิต : ขึ้นอยู่ กับสาขาวิชา) - ความถูกต้อง (เปรียบเทียบหลายแหล่ง)


ดาวน์โหลด ppt รายวิชาแหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google