งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

2 การบวกจำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวกไม่เกิน 9
Introduction ศูนย์ กับการบวก การสลับที่การบวก โจทย์ปัญหาการบวก การแสดงวิธีคิด

3 Introduction มีไอศกรีม 1 อัน ได้เพิ่มมาอีก 2 อัน รวมมีไอศกรีม 3 อัน

4 ให้นักเรียนตอบด้วยวาจา
Introduction ให้นักเรียนตอบด้วยวาจา หมู 3 ตัว กับหมู 3 ตัว รวมมีหมูกี่ตัว

5 แอบเปิ้ล 3 ผล กับ แอบเปิ้ล 3 ผล รวมมีกี่ผล
Introduction แอบเปิ้ล 3 ผล กับ แอบเปิ้ล 3 ผล รวมมีกี่ผล

6 นก 8 ตัว บินมาเพิ่มอีก 1 ตัว รวมมีกี่ตัว
Introduction นก 8 ตัว บินมาเพิ่มอีก 1 ตัว รวมมีกี่ตัว

7 รวมมีต้นมะพร้าวกี่ต้น
Introduction มีต้นมะพร้าว 4 ต้น ปลูกเพิ่มอีก 3 ต้น รวมมีต้นมะพร้าวกี่ต้น

8 มีเสื้อ 4 ตัว ซื้อเพิ่ม อีก 2 ตัว รวมมีเสื้อกี่ตัว
Introduction มีเสื้อ 4 ตัว ซื้อเพิ่ม อีก 2 ตัว รวมมีเสื้อกี่ตัว

9 การเขียนประโยคสัญลักษณ์
Introduction การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การบวกคือการนับจำนวนสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป คำว่า “รวมกับ” เขียนแทนได้ด้วยเครื่องหมาย + อ่านว่า “บวก คำว่า “เท่ากับ” เขียนแทนด้วยเครื่องหมาย = อ่านว่า เท่ากับ รวมกับ 2 + 4 = 

10 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์
Introduction ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์   รวมกับ   รวมกับ   รวมกับ

11 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์
Introduction ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ รวมกับ รวมกับ

12 ให้นักเรียนหาคำตอบ Introduction 3 + 1 = __________ 3 + 2 = __________
3 + 3 = __________ 3 + 5 = __________ 4 + 1 = __________ 4 + 2 = __________ 4 + 3 = __________ 4 + 5 = __________ 2 + 1 = __________ 5 + 1 = __________ 6 + 1 = __________ 7 + 1 = __________ 2 + 2 = __________ 5 + 2 = __________ 6 + 2 = __________ 7 + 2 = __________

13 ให้นักเรียนหาคำตอบ Introduction 2 = _____ + 1 6 = 5 + _____
3 = 2 + _____ 3 = 1 + _____ 4 = _____ +2 5 = 4 + _____ 5 = 3 + _____ 6 = 5 + _____ 6 = 4 + _____ 7 = _____ + 5 7 = _____ + 1 8 = 7 + _____ 8 = 3 + _____ 2+ _____ = 9 7 + 2 = _____ 6 + _____ = 7 4 + _____ = 5 1 + 8 = _____ 8 + _____ = 9

14 ศูนย์ กับการบวก รวมกับ 2 + 0 = 2

15 ศูนย์ กับการบวก รวมกับ 0 + 4 = ________

16 ศูนย์ กับการบวก ให้นักเรียนหาคำตอบ 0 + 4 = _____ 3 + 0 = _____
7 + 0 = _____ 4 + 0 = _____ 8 + 0 = _____ 0 + 9 = _____ 1 + 0 = _____ 5 + 0 = _____ 0 + 6 = _____ 0 + 7 = _____ 0 + 3 = _____ _____ + 0 = 8 _____ + 2 = 2 0 + _____ = 7 4 + _____ = 4 _____ + 0 = 6 _____ + 9 = 9 5 + _____ = 5 _____ + 5 = 5 1+ _____ = 1 _____ + 6 = 6

17 จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้น
ศูนย์ กับการบวก จำนวนใดบวกกับศูนย์ จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้น นะจ๊ะ

18 นั่น คือ 4 + 2 = 2 + 4  รวมกับ  4 + 2 = 6  รวมกับ 
การสลับที่ของการบวก  รวมกับ  4 + 2 = 6  รวมกับ  2 + 4 = 6 นั่น คือ = 2 + 4

19 นั่นคือ 3 + 4 = 4 + 3 การสลับที่ของการบวก รวมกับ รวมกับ 3 + 4 = 7
4 + 3 = 7 นั่นคือ = 4 + 3

20 ให้นักเรียนหาคำตอบ การสลับที่ของการบวก 2 + 1 = 1 + _____
3 + 4 = 4 + _____ ____ + 5 = 5 + 4 7+ _____ = 2 + 7 3 + 4 = _____ +3 ____ + 1 = 1 + 4 ให้นักเรียนหาคำตอบ

21 ผลบวกยังคงมีค่าเท่ากัน
การสลับที่ของการบวก การบวกจำนวนสองจำนวน เมื่อสลับที่กัน ผลบวกยังคงมีค่าเท่ากัน

22 เวียร์เลี้ยงวัวไว้ 4 ตัว เลี้ยงไก่ 2 ตัว เวียร์มีวัวและไก่รวมกี่ตัว
ตัวอย่างโจทย์ปัญหา เวียร์เลี้ยงวัวไว้ 4 ตัว เลี้ยงไก่ 2 ตัว เวียร์มีวัวและไก่รวมกี่ตัว

23 นิชคุณ มีพัดลม 6 เครื่อง ซื้อมาเพิ่มอีก 1 เครื่อง
ตัวอย่างโจทย์ปัญหา นิชคุณ มีพัดลม 6 เครื่อง ซื้อมาเพิ่มอีก 1 เครื่อง นิชคุณจะมีพัดลมทั้งหมดกี่เครื่อง

24 ลุงเลี้ยงวัว 7 ตัว ออกลูกมา 2 ตัว
ตัวอย่างโจทย์ปัญหา ลุงเลี้ยงวัว 7 ตัว ออกลูกมา 2 ตัว ลุงมีวัวรวมกี่ตัว

25 การแสดงวิธีคิด นักเรียนควรทำ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ

26 ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์
การแสดงวิธีคิด ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ โจทย์ต้องการทราบอะไร โจทย์ให้ข้อมูลอะไรบ้าง โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของอะไร โจทย์ต้องการทราบอะไร เช่น ลุงพรทำนา 2 แปลง นาแปลงที่หนึ่งมีพื้นที่ 4 ไร่ นาแปลงที่สองมีพื้นที่ 3 ไร่ลุงพรทำนารวมกี่ไร่ โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของอะไร ( ตอบ ที่ดินของลุงพร ) โจทย์ให้อะไรมาบ้าง (ตอบ จำนวนที่ดินทั้งสองแปลง) โจทย์ต้องการทราบอะไร ( ตอบ จำนวนที่ดินรวมทั้งหมด ) คำว่า " รวม " หมายความว่าอย่างไร ( ตอบ การบวกกัน )

27 ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา
การแสดงวิธีคิด ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา มีหลายวิธี เช่น 1 จำลองสถานการณ์หรือใช้ของจริงหรือของจำลอง 2 เขียนแผนที่หรือแผนภาพ 3 เดาและตรวจสอบ 4 จดรายการที่ได้ลองคิดไว้ 5 จัดทำตารางหรือแผนภูมิ 6 เขียนสมการหรือประโยคสัญลักษณ์ 7 ค้นหารูปแบบหรือหาความสัมพันธ์ 8 นำไปสัมพันธ์กับปัญหาที่คล้ายกัน 9 คิดถอยหลัง 10 ใช้เหตุผล

28 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน
การแสดงวิธีคิด ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน ขั้นนี้เป็นการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ในขั้นที่ 2 ใช้ทักษะในการย่อความ และสรุปความ จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เพื่อนำมาเขียนข้อความแสดงวิธีทำ เช่น นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำ เพื่อหาคำตอบ ผ้าผืนหนึ่งยาว เมตร ตัดแบ่งออกเป็นชิ้นๆละ เมตร ดังนั้น ตัดแบ่งออกได้ ÷ = 7 ชิ้น ตอบ ตัดผ้าได้ ๗ ชิ้น

29 ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ การแสดงวิธีคิด
ขั้นนี้เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาว่าถูกต้องหรือไม่ ให้นักเรียนได้มองย้อนกลับไปทบทวนและตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมา โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบ และพิจารณาว่าน่าจะมีคำตอบอื่นหรือวิธีการคิดเป็นอย่างอื่นได้อีกหรือไม่ - วิธีการที่ใช้แก้โจทย์ปัญหาสมเหตุสมผลหรือไม่ - ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่โจทย์อ้างถึง ครบหรือไม่ - สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ที่ได้ว่า เป็นความจริงหรือไม - มีส่วนใดในวิธีการของนักเรียน ที่น่าจะปรับให้ง่ายขึ้นบ้าง - สามารถใช้วิธีการอื่น ในการแก้โจทย์ปัญหาข้อเดิมนี้ ได้อีกหรือไม่ - วิธีการที่นักเรียนใช้ จะสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาอื่น ๆ ได้บ้างหรือไม่

30 ตัวอย่างการแสดงวิธีคิด
โจทย์ : สมภพมีส้ม 2 ผล มีนะนาว 5 ผล สมภพมีส้มและมะเขือเทศรวมกันกี่ผล Soln ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ - สิ่งที่โจทย์ต้องการคือ จำนวน ส้มและมะเขือเทศของสมภพ - สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ .จำนวนส้ม, จำนวนมะเขือเทศ ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา - เขียนประโยคสัญลักษณ์ - วาดภาพ แทนจำนวน

31 ตัวอย่างการแสดงวิธีคิด
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน - เขียนประโยคสัญลักษณ์ ได้ว่า 2 + 5 = ? 2 + 5 = 7 - วาดภาพแทนจำนวน ได้ว่า ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ สมภพมีส้มและมะเขือเทศรวมกัน 7 ผลจริง เพราะ เกิดจากการ รวมกัน (หมายถึง บวกกัน) 2 + 5 = 7 หรือ =7


ดาวน์โหลด ppt การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google