งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม
โดย นางทัศนีย์ มะโนปัญญา ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

2 วิสัยทัศน์ สำนักงานประกันสังคม
ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศ อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการให้บริการประกันสังคมขององค์กร ให้มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมยิ่งขึ้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาสิทธิ ประโยชน์ควบคู่กับการสร้าง เสถียรภาพกองทุนอย่างสมดุล เหมาะสม และ เป็นธรรม (มั่นคง เป็นธรรม) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาสู่ องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ (ก้าวไกล เป็นสุข)

4 ความเป็นมาของการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน”

5

6

7

8 ความเป็นมาของการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคม
๑.ความเป็นมาการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคม ปี ๒๕๔๘ : ดำเนินการจัดการความรู้ เรื่อง การวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ปี ๒๕๔๙ : ดำเนินการจัดการความรู้ เรื่อง การวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ปี ๒๕๕๐ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑ ) การวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ๒ ) การจัดการข้อร้องเรียน ปี ๒๕๕๑ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) จิตสำนึกในการให้บริการ ๒) การติดตามนายจ้างขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๕๒ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง ๒) คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมบทวิเคราะห์ ๓) การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

9 ความเป็นมาของการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคม
ปี ๒๕๕๓ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) เทคนิคการติดตามเงินคืนกรณีจ่ายเงินว่างงานเกินสิทธิ ๒) การติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบ ๓) เคล็ด (ไม่) ลับการพัสดุ ปี ๒๕๕๔ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ๒) เทคนิคการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ๓) เทคนิคการปลูกจิตสำนึกรักองค์กร

10 ความเป็นมาของการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคม
ปี ๒๕๕๕ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) ขุมทรัพย์ความรู้สำนักงานประกันสังคม วิทยากร ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ๒) การพัฒนาสำนักงานประกันสังคมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ : ภาวะผู้นำพลังขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ วิทยากร ดร.เกษรา รักชาติ

11 ขุมทรัพย์ความรู้สำนักงานประกันสังคม ปี 2555

12

13

14 เอกสารผลงานการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด

15 ความเป็นมาของการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคม
ปี ๒๕๕๖ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) ขุมทรัพย์ความรู้สำนักงานประกันสังคม ๒) การพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ในส่วนกลาง วิทยากร ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์

16

17

18 เริ่มต้น KM ให้ความรู้ สร้างเครือข่าย
กระตุ้นให้ทำ (ข้อสั่งการ , ติดตามโดยผู้ตรวจราชการ) นำปฏิบัติ , สนับสนุนงบประมาณ ย้ำชัดสู่เป้าหมาย (LO)

19 ผลการดำเนินการ การจัดการความรู้ในหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การจัดทำคู่มือ - การฝึกอบรมพัฒนา - E-Learning - กิจกรรมต่างๆ ขุมทรัพย์ความรู้

20

21 E-learning

22 การศึกษาดูงาน อิตาลี (2556) การศึกษาตลอดชีวิต Long Live Learning

23 การศึกษาดูงาน

24 กองฝึกอบรม สำนักงานประกันสังคม


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google