งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. สำนัก... (1/1) กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 44 ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน ราชการ 22 กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ข้าราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 11 พนักงาน ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. สำนัก... (1/1) กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 44 ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน ราชการ 22 กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ข้าราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 11 พนักงาน ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผอ. สำนัก... (1/1) กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 44 ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน ราชการ 22 กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ข้าราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 11 พนักงาน ราชการ -- อัตราบรรจุ ข้าราชการ 99 พนักงาน ราชการ 44 ลูกจ้าง 99 รวม 22 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - กลุ่มงานประสาน และติดตามมติ ข้าราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- พนักงาน ราชการ 11 กลุ่มงานคำร้อง ข้าราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน ราชการ 1 1

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 213228156222178234 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 141194151210110166 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 5060485010050 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 320390290400288400 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง -----2 (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 5060485010050 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 34761520 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 585758 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง 1110677 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 111111 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ............................... ครั้ง 212232 (2) จัดจ้าง............................... ครั้ง 231111 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง 111111 (4) จัดทำบัญชีรับ - จ่ายวัสดุ ครั้ง 222222

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานประชุมคณะกรรมการผังเมืองและ อนุกรรมการผังเมือง 75 ครั้ง 31017 24 3038445058647175 462333 1.1 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 121211 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 111-11 1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณาและประสานงานวางและจัดทำ ผังเมือง 1--1-1 1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ 11--1- 1.5 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณากฎหมายด้านผังเมือง ------ 1.6 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พ. ร. บ. ผังเมือง พ. ศ.2518 ------ 1.7 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง - 2----

5 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 6,910,10 0 5%5%11%21%28%36%46%55%66%75%85%95%100% งบดำเนินงาน 6,910,10 0 633,3371,065, 360 373,24 3 1,026,5 19 636,015607,1 16


ดาวน์โหลด ppt ผอ. สำนัก... (1/1) กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 44 ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน ราชการ 22 กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ข้าราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 11 พนักงาน ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google