งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1716 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 3332 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ผอ. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1716 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 3332 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ผอ. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1716 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 3332 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ผอ. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ วัสดุ (1/1) กลุ่มงานทดสอบงาน โครงสร้าง ข้าราชการ 5 4 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ 22 กลุ่มงานทดสอบ วัสดุวิศวกรรม ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 22 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 1 1 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานปฐพีวิศวกรรม ข้าราชการ 55 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 22

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 3,2401,8001,8902,070 2,160 2,3402,4302,6102,7002,8802,9703,1503,240 2,0972,2212,7172,8632,5123,057 1.1 งานสารบรรณ 2,0402,2702,6502,7892,4522,993 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 380400350461371457 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 230250300231211284 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 230250300292250315 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 450500600705580750 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง ---202522 (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 250270300260215290 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 500600800820800875 1.2 การเงิน & บัญชี 242025211312 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 12-13- (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง 1811181158 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 577554 1.3 พัสดุ 333142534752 (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง..................... ครั้ง 111214 1514 (2) ประสานการใช้รถยนต์..... ครั้ง 743644 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง 15 25332834

4 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาด้าน ปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม 390 แห่ง 265278 104 130156186225267314358390 9973945541 24 2 งานเจาะสำรวจชั้นดิน ( สนับสนุน สำนักสนับสนุนและพัฒนา ตามผังเมือง ) 55 แห่ง 10 15 -512288

5 ที่งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น.... ลบ. 35.45530.1560.7801.5602.1843.2764.6806.0847.79912.70686.02292.087100 0.1711.5182.6293.5824.637 5.975 1.1 งบดำเนินงาน 5.529315101421303951627386100 1.0949.73416.85522.96929.73138.313 1.2 งบลงทุน 23.900100 1.3 งบรายจ่ายอื่น 6.02618.77742.53266.287100 หมายเหตุ


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1716 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 3332 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ผอ. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google