งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางเอื้อมพร วงศ์ สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางเอื้อมพร วงศ์ สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางเอื้อมพร วงศ์ สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2120 พนักงาน ราชการ 44 ลูกจ้าง 77 รวม 3231 อัตราว่างข้าราชการ 1 ตำแหน่ง มาช่วย ราชการ ข้าราชการ 2 คน ( นางอุทิศา กมโล, นายสหรัตน์ เหราบัตย์ จาก สวผ.) ถูกยืมตัวพนักงานราชการ 1 คน ( น. ส. สุริยา อุบล ช่วยที่ สบม.) ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้าง 11 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ข้าราชการ 56 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง 44 ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1/1) ฝ่ายระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ข้าราชการ 23 พนักงานราชการ -- ลูกจ้าง 11 ฝ่ายวิชาการและ ปฏิบัติการ ข้าราชการ 65 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง -- ฝ่ายระบบเครือข่ายและจัดการ ฐานข้อมูล ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 21 ลูกจ้าง 11

3 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8,3465721,2411,833 2,515 3,1844,0084,5245,3275,9806,8557,6038,436 6611,4581,8962,2422,3802,881 1.1 งานสารบรรณ 8,0016481,4261,8452,1742,2892,772 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 3,9093767821,0091,2061,2691,516 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1,02368161209242255314 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1,02368161209242255314 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 1,02368161209242255314 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) ------ (6) ร่างหนังสือ ( เรื่อง ) 1,02368161209242255314 (7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ------ 1.2 การเงิน & บัญชี 25151527375261 (1) ทำสัญญายืมเงิน / ส่งคืน ( เรื่อง ) ------- (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ( ครั้ง ) 20317152132 37 (3) รายงาน Online ( ครั้ง ) 4848121620 24 1.3 พัสดุ 18481724313948 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -2567912 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 18461218243036 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) ------ (4).......------

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผลผลิตผังเมืองที่จัดทำ / วางและจัดทำผังเมือง 2.1 จัดหาและพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานระบบ สารสนเทศเพื่อพัฒนา ข้อมูล 4,468 รายการ 3226221,0131,3941,7412,1392,4672,8473,2152,5963,9674,468 3611,1851,4491,6901,8942,221 1) ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2,173 รายการ 1743565467279041,0921,2601,4441,6261,8131,9962,173 189363502643683864 2) พัฒนาระบบข้อมูล 2,295 รายการ 1483064676678371,0471,2071,4031,5891,7831,9712,295 1728229471,0471,2111,357 2.2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน และเพิ่มเติมเพื่อการวางผังเมือง 1 สัญญาข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 3 ผลผลิตงานด้านช่างที่ให้บริการ 3.1 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน และเพิ่มเติมเพื่อการบริการด้านช่าง 1 สัญญาข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5 ข.6 ข.7

5 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 1.1 งบดำเนินงาน 6,793,99 0 -4.0611.1827.6334.6442.2353.7959.3864.7476.1183.54100.00 % 1.05%5.11%12.03%14.47%21.30%24.22% 1.2 งบลงทุน 6,059,40 0 ---------100.00 % -- ---- 1.3 งบรายจ่ายอื่น ------------- ------------

6 ขั้นตอนระยะเวลา ดำเนินการ 1. จัดทำ TOR 90 วัน 2. ประกาศ TOR 30 วัน 3. รับซองเสนอราคา 30 วัน 4. ประกาศผู้มีสิทธิ์ 10 วัน 5. เคาะราคา 20 วัน 6. ลงนามในสัญญา 30 วัน 7. ส่งมอบของและตรวจ รับ 120 วัน ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt นางเอื้อมพร วงศ์ สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google