งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง
ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ นายอรรณพ อภัยภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายสุรพงศ์ พูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาคำร้องด้านผังเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผังเมือง นายอภิชาติ ดุละลัมพะ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ นางสาวอรุณี มีมาก หัวหน้ากลุ่มงานประสานและติดตามมติ นายปองพล ทองสมจิตร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง

2 กลุ่มงานประสานและติดตามมติ ฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ
ผอ.สำนัก... (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 1 ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ - กลุ่มงานคำร้อง ข้าราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - พนักงานราชการ กลุ่มงานเลขานุการ ข้าราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - พนักงานราชการ 1 กลุ่มงานประสานและติดตามมติ ข้าราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - พนักงานราชการ ฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ ข้าราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - พนักงานราชการ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 8 พนักงานราชการ 5 ลูกจ้าง 11 รวม 24 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 245 249 594 723 826 166 266 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 174 124 347 385 463 559 670 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 48 50 133 153 183 223 293 (4) จัดเก็บ เรื่อง 415 370 905 1,065 1,280 1,542 1,823 (5) ส่ง เรื่อง - 2 4 (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5 9 11 12 14 16 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง 13 19 20 22 32 36 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง 24 35 41 54 (3) รายงาน Online ครั้ง 17 21 25 29 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ ครั้ง 3 6 7 (2) จัดจ้าง ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง 8 28 (4) จัดทำบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ ครั้ง

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Rutine สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานประชุมคณะกรรมการผังเมืองและ อนุกรรมการผังเมือง 1.1 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง - 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณาและประสานงานวางและจัดทำ ผังเมือง 1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ 1.5 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณากฎหมายด้านผังเมือง 1.6 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ.2518 1.7 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง 1.8 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง 3 2

5 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการผังเมือง
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 6,491,800 5% 11% 21% 28% 36% 46% 55% 66% 75% 85% 95% 100% งบดำเนินงาน 370,755 739,509 1,080,769 1,259,488 1,499,662 1,808,472 2,036,041


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google