งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA: Public Sector Management Quality Award )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA: Public Sector Management Quality Award )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA: Public Sector Management Quality Award )
หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA: Public Sector Management Quality Award )

2 เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่มาตรฐานระดับสากล
เป้าหมายของ PMQA เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่มาตรฐานระดับสากล เน้น การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

3 วัตถุประสงค์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
วัตถุประสงค์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

4 พรฎ. ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์
ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับ เกณฑ์คุณภาพ PMQA เป้าหมาย วิธีการ ผล พรฎ. การจัดการบ้านเมืองที่ดี ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล ประสิทธิผล การนำ องค์กร คุณภาพ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการ กระบวนการ ประสิทธิภาพ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนา

5 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA )
2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

6 ความเชื่อมโยงของระบบจัดการเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หลัก 4 ป. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหารราชการแผ่นดิน) พัฒนาองค์กร Capacity Building คุณภาพ Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บททรัพยากร บุคคล 3-5 ปี (Competency) ระบบควบคุมภายใน การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน Blueprint for Change Redesign Process Knowledge Management e-government MIS

7 แนวทางที่ใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเมินองค์กร เพื่อทราบสถานะขององค์กร จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง (จุดอ่อน) ปรับปรุงองค์กร

8 ตารางรายงานสรุป ระดับหมวด (แบบฟอร์ม 4)
ตารางรายงานสรุป ระดับหมวด (แบบฟอร์ม 4) หมวด : ………………………………… อ้างอิง จุดแข็ง อ้างอิง โอกาสในการปรับปรุง

9 การจัดลำดับความสำคัญตามน้ำหนักของ OFI
ความถี่ ของปัญหา โอกาสของความสำเร็จ คะแนน รวม ความรุนแรงของปัญหา OFI OFI 1 / / / OFI 2 / / / OFI 3 / / / 10 OFI 4 / / /

10 ตารางการจัดลำดับความสำคัญ
ระดับผลกระทบ น้อย มาก ปรับปรุงง่าย ผลกระทบน้อย ปรับปรุงง่าย ผลกระทบมาก ง่าย ความยากง่ายของการปรับปรุง ปรับปรุงยาก ผลกระทบน้อย ปรับปรุงยาก ผลกระทบมาก ยาก

11 สินค้าของกรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานภาครัฐด้านการขนส่ง /ผู้ประกอบการ วิจัยและพัฒนา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้ประกอบการ/ ประชาชน 2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย กฎหมาย 3. กำกับมาตรฐานการขนส่ง การอนูญาตประกอบการการขนส่ง/จัดตั้งสถานี ผู้ประกอบการ การสอนขับรถ/การอนุญาตขับรถ/การให้ความเห็นชอบแบบรถ 4. กำกับมาตรฐานความปลอดภัย ผู้เรียน / ผู้ขอรับ

12 สินค้าของกรมการขนส่งทางบก
เจ้าของรถ/ผู้ประกอบการ 5. กำกับมาตรฐานบริการ บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ ผู้ประกอบการ/ ผู้ประจำรถ/ประชาชน 6. ถ่ายทอดความรู้ การให้ความรู้ ด้านการขนส่ง 7. การตรวจสภาพรถ ตรวจสภาพรถ เจ้าของรถ/ผู้ประกอบการ บริหารและพัฒนาบุคลากร/การคลัง/ธุรการ/อาคารสถานที่/ยานพาหนะ/ประชาสัมพันธ์(สนับสนุน) แผนพัฒนา แผนประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง

13 กรอบแนวทางในการประเมินองค์กร
4. Integration I Act 3. Learning L 1. Approach A Result Check Plan 2. Deployment D Do

14 มิติในการประเมินองค์กร
 มีการตั้งเป้าหมาย / วางแผน  มีแผนประเมิน / มีตัวชี้วัด มีแนวทาง ( Approch = A )  มีการปฏิบัติตามแผน มีบุคลากรที่รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นของบุคลากร 2. มีการปฏิบัติ ( Deployment = D )  มีการติดตามประเมินผล มีการสรุปบทเรียน เพื่อสร้างนวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปรับปรุง 3. มีการเรียนรู้ ( Learning = L )  มีความสอดคล้องของระบบตัววัด / การประเมิน / การปรับปรุง  มีแนวทางมุ่งสู่ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ 4. มีการบูรณาการ ( Integration = I )

15 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW
มิติการประเมิน มิติย่อย A 1 การตั้งวัตถุประสงค์ การมีแนวทาง 2 การวางแผนดำเนินงาน 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด D 1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน การปฏิบัติ 2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร L 1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง การเรียนรู้ 2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง I 1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ การบูรณาการ 2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

16 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.1 มิติ ด้านประสิทธิผล 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร (76)1 ผลการบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (77)2 ผลของวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (78)3 ผลของตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี และ การสร้างความสัมพันธ์ (79)4 ผลการดำเนินการด้านขอบเขต ขนาด และประเภทการให้บริการที่เพิ่มขึ้น (*) (80)5 ผลการดำเนินการที่สำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (81)6 ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า (82)7 ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน (83)8 ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน (84)9 ผลด้านความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก (85)10 ผลด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย (86)11 ผลด้านการเป็นองค์กรที่ดีในการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ (87)12 ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล (88)13 ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร (89)14 ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร (90)15 ผลด้าน พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความไว้วางใจที่มีต่อผู้นำ การกำกับดูแลตัวเองที่ดีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม

17 การประเมิน หมวด 7 LeTCLi
Level Le Goal Linkage Li KRA KPI Trend T Trend Key Measure Compare C Benchmark

18 แนวทางการให้คะแนน หมวด 7
แนวทางการให้คะแนน หมวด 7 LeTCLi Le T C Li ประเด็นพิจารณาตามเกณฑ์ 1 รายงานผลลัพธ์สำคัญเทียบกับค่าเป้าหมายในทุกตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 2 ระดับผลลัพธ์ของการดำเนินงานบรรลุผลตามค่าเป้าหมายในทุกตัวชี้วัด 1 รายงานแนวโน้มของผลลัพธ์สำคัญเทียบจากข้อมูลย้อนหลังในอดีตทำได้ครบทุกตัวชี้วัด 2 ทิศทางแนวโน้มของผลลัพธ์การดำเนินงานมีทิศทางที่ดีหรือเหมาะสมในทุกตัวชี้วัด 1 รายงานการเปรียบเทียบผลลัพธ์สำคัญกับหน่วยงานอื่นในทุกตัวชี้วัด 2 ระดับของผลการเปรียบเทียบค่าผลลัพธ์กับหน่วยงานอื่น มีผลในระดับแนวหน้าของกลุ่ม ในทุกตัวชี้วัดที่สำคัญ 1 การรายงานได้ตัววัดที่ครอบคลุมครบถ้วนมีความสำคัญตามความต้องการหลักขององค์กร 2 ระดับผลลัพธ์ที่สามารถแสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและโครงการสำคัญขององค์กร

19 ก่อนการประเมินตนเองส่วนราชการต้องกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด
ข้อแนะนำในการประเมินตนเองในหมวด 7 ก่อนการประเมินตนเองส่วนราชการต้องกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด ในแต่ละข้อลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ แล้วจึงประเมิน ระดับคะแนน LeTCLi ในแต่ละข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี ลักษณะแนวโน้ม (+/-) องค์กร/กระบวนการที่เปรียบเทียบ (+/-) ผลการเปรียบเทียบ (+/-) 2549 2550 2551 1. ... 2. ... 3. ... ... ความ ครอบคลุม เชื่อมโยง ของตัวชี้วัด

20 กราฟแสดงผลคะแนนระดับ หัวข้อ 17 หัวข้อ
(แบบฟอร์ม 3) คะแนน หัวข้อ

21 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ
มีการแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในระบบราชการ ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงองค์กร สามารถสร้างแผนปรับปรุงองค์กร สามารถยกระดับคุณภาพขององค์กร สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

22 สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
ขอบเขตการดำเนินการ : ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน ส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก ผู้ตรวจราชการกรม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สำนักงาน ขนส่งจังหวัด งานบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการขนส่ง ฝ่ายทะเบียนรถ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA: Public Sector Management Quality Award )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google