งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวคิด การพัฒนากองบริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวคิด การพัฒนากองบริการการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวคิด การพัฒนากองบริการการศึกษา

2 ความเป็นมา กระแสโลกาภิวัตน์ , สังคมแห่งการเรียนรู้ การปฏิรูประบบราชการ
- เน้นผลสัมฤทธิ์ - เน้นการมีส่วนร่วม - การตัดสินใจอิงฐานข้อมูล ฐานความรู้ - เน้นการใช้ความรู้แบบเชิงลึก (tacit knowledge) - การพัฒนาคนที่สอดคล้องกับภารกิจ ระบบประกันคุณภาพ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ราชการไทยใสสะอาด คตง ……………….

3 ตัวผลักดัน แผนพัฒนากองบริการการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ มิติ 1 ประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ แผนการบริหารจัดการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพ มิติ 2 คุณภาพ การเปลี่ยนแปลงเป็นการทั่วไป (ภาคบังคับ) มิติ 3 ประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพ ตัวผลักดัน มิติ 4 การเรียนรู้ และพัฒนา การเพิ่มขีดสมรรถนะ Strategic Approach

4 แผนพัฒนากองบริการการศึกษา
กรอบแนวคิดการพัฒนากองบริการการศึกษา แผนพัฒนากองบริการการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ มิติ 1 ประสิทธิผล ตามแผน ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ + ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย มิติ 2 คุณภาพ แผนการบริหารจัดการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวผลักดัน มิติ 3 ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงเป็น การทั่วไป (ภาคบังคับ) มิติ 4 การเรียนรู้ และพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ แผนเพิ่มขีดสมรรถนะ

5 กรอบแนวคิดการพัฒนากองบริการการศึกษา
การบริหารกระบวนการ ประสิทธิภาพ efficiency ลดรอบระยะเวลาดำเนินการ การพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น ลดต้นทุน & ความสูญเสีย Reengineering Lean Enterprise Six Sigma /TQM/JD เพิ่มผลผลิต กระบวนการบริหารลูกค้า คุณภาพ quality เพิ่มคุณค่า Value Creation การดูแลผู้รับบริการ เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มความไว้วางใจ ความโปร่งใส มีส่วนร่วม effectiveness ขีดสมรรถนะ capacity-building การวางระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เพิ่มความพร้อมเชิง ยุทธศาสตร์ ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูลสารสนเทศ&ทุนความรู้ ทุนองค์กร

6 Operations Management Processes การออกแบบขั้นตอนใหม่
การบริหารกระบวนการ Operations Management Processes รื้อปรับระบบงาน Reengineering การออกแบบขั้นตอนใหม่ ลดระยะเวลา/ขั้นตอน Job Description ควบคุมคุณภาพ Six Sigma TQM/PDCA ลดต้นทุน งานหลักสูตร ฯ งานทะเบียน ฯ งานวิเทศสัมพันธ์ งานธุรการ ลดขั้นตอน/ทำให้ง่าย เพิ่มผลผลิต ลดกฎระเบียบ

7 กระบวนการบริหารลูกค้า Customer Management Processes
บริการด้วยใจ Service Mind งานหลักสูตร ฯ งานทะเบียน ฯ งานวิเทศสัมพันธ์ งานธุรการ ความพึงพอใจ Satisfaction สร้างเครือข่าย ความไว้วางใจ Trust โปร่งใส มีส่วนร่วม

8 Intangible Assets Management Processes ทุนองค์การ
การวางระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ Intangible Assets Management Processes ทุนมนุษย์ Human Capital Human Capital Development Plan ทักษะ ความรู้ การสร้าง “ความพร้อม” ในการไปสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ คุณค่า ขีดความสามารถ ทุนข้อมูลสารสนเทศและทุนความรู้ Information Capital ICT Plan ระบบ ฐานข้อมูล เครือข่าย ทุนองค์การ Organization Capital Knowledge Mgt. Individual Scorecard ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม วัฒนธรรมองค์กร การถ่ายทอดเป้าหมาย

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
เป้าประสงค์ มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามภาระกิจ ลดขั้นตอนการทำงาน 1. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้ที่มีประสิทธิภาพ 2. ปรับปรุงกระบวนงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการ ทำงานและมีคุณภาพในการให้บริการ 3. สนับสนุนการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมการทำงานโดย ใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและ เป็นกองบริการการศึกษาทุกคน กลยุทธ์

10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการทำงาน
เป้าประสงค์ มีระบบประกันคุณภาพการทำงานเพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความไว้วางใจให้เกิดกับผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรใน กองไปสู่ระบบประกันคุณภาพ 2. ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมจาก บุคลากรและใช้หลักกัลยานิมิตร 3. พัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วกับผู้ใช้ และผู้เกี่ยวข้อง กลยุทธ์

11 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กร
เป้าประสงค์ บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพิ่มขีดความสามารถ อย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู่สภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ 1. บริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพและ คุณภาพ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 2. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลเป็นระบบ Internet 3. สนับสนุนส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร เช่น การ ทำวิจัยสถาบันการเขียนบทความ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง คุณภาพการทำงานและสร้างความเป็นมืออาชีพ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารองค์กร กลยุทธ์

12 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวคิด การพัฒนากองบริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google