งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอต่อ ผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอต่อ ผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอต่อ ผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต
โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่องเข้าสู่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นำเสนอต่อ ผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต วันที่ 20 กันยายน 2548

2 ประเด็นนำเสนอ ความเป็นมาของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมส่วนราชการนำร่องเข้าสู่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประโยชน์ที่หน่วยงานนำร่องจะได้รับ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายและสถานที่ ถาม-ตอบ

3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย
1 ความเป็นมาของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ Good Governance พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ มาตรา 3/1 Efficiency Value-for-money Effectiveness Quality Accountability พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 Participation Transparency Responsiveness Decentralization แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย (พ.ศ พ.ศ. 2550) Rule of law

4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ Strategy-focused Organization การบริหารกระบวนการ ประสิทธิภาพ efficiency ลดรอบระยะเวลาดำเนินการ การพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น ลดต้นทุน & ความสูญเสีย Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM เพิ่มผลผลิต กระบวนการบริหารลูกค้า การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management คุณภาพ quality เพิ่มคุณค่า Value Creation การดูแลผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจ มีความไว้วางใจ ความโปร่งใส มีส่วนร่วม effectiveness ขีดสมรรถนะ capacity-building การวางระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ มีความพร้อมเชิง ยุทธศาสตร์ ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูลสารสนเทศ & ทุนความรู้ ทุนองค์กร

5 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การดำเนินงานที่ผ่านมา การดำเนินงานขั้นต่อไป วางยุทธศาสตร์ การเตรียมพร้อมเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริหารงานภาครัฐ ให้มีการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สร้างกลไกการผลักดัน การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับการวัดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุม 4 มิติ และให้มีการทำคำรับรองฯ ภาคเอกชน ภาครัฐ รางวัล คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ (TQA) นำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/รายปี วางวิธีการจัดสรรงบประมาณ การปรับแต่งองคาพยพของระบบราชการ: กระบวนงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี คน เพื่อผลักดันการทำงานตามยุทธศาสตร์ เกณฑ์ คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ การควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ MBNQA MBNQA + พรฎ. GG วางระบบให้มีการประเมินผลตนเอง การตรวจสอบผลการดำเนินการตามคำรับรอง การวางระบบการบริหารการเงิน การคลัง (GFMIS)

6 2 วัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

7 3 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สร้างความเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พรฎ. ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ (เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) ผลลัพธ์ 1. เกิดประโยชน์สุข ของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ 3. ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 4. ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน 5. ปรับปรุงภารกิจ ของส่วนราชการ 6. อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7. ประเมินผล การปฏิบัติราชการ การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล ประสิทธิผล การนำ องค์กร คุณภาพ การให้ความ สำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการ กระบวนการ ประสิทธิภาพ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พัฒนาองค์กร

8 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ
การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) 1 ส่วนราชการทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง 2 ดำเนินการปรับปรุง 4 สร้างแผนปรับปรุง 3 บูรณาการเครื่องมือและโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects)

9 1 2 3 4 ได้รับรางวัล และ/หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” Yes ได้รับรางวัล และ/หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) สมัครเข้ารับรางวัล PMQA No ได้รับรายงานป้อนกลับ บูรณาการเครื่องมือและโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) ส่วนราชการทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 1 2 3 4

10 4 วัตถุประสงค์ของการส่งเสริม ส่วนราชการนำร่องเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างความพร้อมให้ส่วนราชการนำร่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ

11 ประโยชน์ที่หน่วยงานนำร่องจะได้รับ
5 ประโยชน์ที่หน่วยงานนำร่องจะได้รับ ได้เรียนรู้ระบบการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ก่อนหน่วยงานอื่น ได้รับทราบสภาพองค์กรในปัจจุบัน ทราบจุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุงขององค์กร เพื่อการปรับปรุงพัฒนาตนเอง (Improvement Action Plan) ได้เอกสารรายงานการดำเนินการบริหารจัดการขององค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพ (Application Report)

12 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ คำรับรองการปฏิบัติราชการ พัฒนา องค์กร Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหารราชการแผ่นดิน) 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล 3-5 ปี (Competency) การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมภายใน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process Knowledge Management e-government MIS

13 3. ขั้นทบทวนผลการดำเนินงานโครงการ
6 ขั้นตอน & ระยะเวลาดำเนินงาน 1. ขั้น เตรียมการ 2. ขั้นตอน ดำเนินการ 3. ขั้นทบทวนผลการดำเนินงานโครงการ

14 1. ขั้นเตรียมการ เข้าพบฝ่ายบริหารของกรมนำร่อง จัดตั้งคณะทำงาน
เปิดโครงการ ปูพื้นฐานให้คณะทำงาน และชี้แจงขั้นตอนการทำงาน

15 Steering Committee ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับรอง ผู้บริหารระดับรอง
ประธาน ผู้บริหารระดับรอง ผู้บริหารระดับรอง ผู้บริหารระดับรอง รองประธาน หน้าที่ : สนับสนุน Working Team ในการดำเนินการ จัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามแผนปรับปรุง และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เกณฑ์มาปรับปรุงองค์กร

16 รองประธาน Steering Committee
Working Team < 20 คน รองประธาน Steering Committee Category Champion 1…2.3 Category Champion 6 Members Members หน้าที่ : ดำเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และเขียน Application Report ระบุจุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง และกำหนดแผนการปรับปรุง

17 2. ขั้นตอนดำเนินการ แบ่งกลุ่มทำ workshop เป็น 6 กลุ่ม ตามหมวด
workshop ให้ตอบตามตาราง template โดยมี workshop 10 ครั้ง

18

19 3. ขั้นตอนการทบทวนผลการดำเนินโครงการ
ทบทวนการเขียนเอกสารรายงาน การดำเนินการบริหารจัดการ ทบทวนการประเมินหา Strength กับ OFI สรุปผลการดำเนินโครงการ

20 Implementation and another round of SA(2549) Application Report
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Yes ได้รับรางวัล และ/หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) สมัครเข้ารับรางวัล PMQA No ได้รับรายงานป้อนกลับ การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) ส่วนราชการทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง 1 2 Grooming (Workshop 0-7) Implementation and another round of SA(2549) Application Report Draft Application Report Improvement Result Improvement Action Plan Grooming (Workshop 8-10) ปรับปรุงเกณฑ์ ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 4 3 บูรณาการเครื่องมือและโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects)

21 7 ค่าใช้จ่าย & สถานที่ ค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 20 ท่าน)
สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ สถานที่ (โดยส่วนใหญ่จะจัดที่โรงแรม) อาหาร อุปกรณ์ และเอกสาร วิทยากร สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ทางหน่วยงานนำร่องจะเป็นผู้รับผิดชอบ

22 ..Q.&.A.. ... ถาม – ตอบ ...


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอต่อ ผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google