งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน

2 หน่วยราชการนำร่อง ( Fast Track) 2550
ระดับกระทรวง : กระทรวงพลังงาน (ทุกหน่วยงานระดับกรมในกระทรวง) ระดับกรม : 9 กรม กรมการค้าภายใน กรมชลประทาน กพร. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักปลัดกระทรวงวิทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ระดับจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา (30 ส่วนราชการภูมิภาคของจังหวัด)

3 หน่วยราชการนำร่อง ( Fast Track) 2550
PMQA : การให้ความรู้ (ทุกหน่วยงานในกรมชลประทาน) ครั้งที่ 1 : ส่วนที่1 : PMQA คืออะไร ส่วนที่2 : การจัดการเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่3 : ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ครั้งที่ 2 : ส่วนที่4 : องค์ประกอบของเกณฑ์ ส่วนที่5 : การเขียนรายงาน ส่วนที่6 : การประเมินตนเอง ส่วนที่7 : การวิเคราะห์/จัดลำดับความสำคัญ

4 ส่วนที่ 4 องค์ประกอบของเกณฑ์ ระดับชั้นของเกณฑ์ คำถามของเกณฑ์

5 หมวด 1. การนำองค์กร P. ลักษณะสำคัญขององค์กร 1.1 การนำองค์กร
ระดับชั้นของเกณฑ์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร 2 ข้อ หมวด 1. การนำองค์กร 7 หมวด 1.1 การนำองค์กร 1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม 17 หัวข้อ 30 ประเด็น ที่ควรพิจารณา ก. การกำหนดทิศทาง ของส่วนราชการ ข. การควบคุมดูแลให้มีการจัดการภายในที่ดี ค. การทบทวนผล การดำเนินการขององค์กร 90 คำถาม (1) (2)

6 คำถามของเกณฑ์ หมวด 1-6 How 68 What 13 1 2 3 4 5 6 ก ข ค ก ข ค ก ข ก ข
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2

7 คำถามของเกณฑ์ หมวด 7 LeTCLi 7 7.1 7.2 7.3 7.4

8 P. ลักษณะสำคัญขององค์กร
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ ข. ความสัมพันธ์ ภายในและภายนอกองค์กร ก. สภาพการแข่งขัน ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 1 พันธกิจและการให้บริการ 1.1 พันธกิจ หน้าที่ 1.2 แนวทางวิธีการให้บริการ 2 ทิศทาง 2.1 วิสัยทัศน์ 2.2 เป้าประสงค์หลัก 2.3 วัฒนธรรม 2.4 ค่านิยม 3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 4 เทคโนโลยี อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก 5 การดำเนินการภายใต้กฏหมาย 6 โครงสร้างองค์กร 7 องค์กรที่เกี่ยวข้อง 8 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9 สภาพการแข่งขัน 10 ปัจจัยความสำเร็จในการแข่งขัน 11 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 12 ข้อจำกัดด้านข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 13 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคลากร 14 การปรับปรุงประสิทธิภาพ 15 แนวทางการเรียนรู้ขององค์กร

9 หมวด 1 การนำองค์กร 1.1 การนำองค์กร 1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ค. การทบทวน ผลการดำเนินการของส่วนราชการ ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนินการอย่างมี จริยธรรม ค. การให้การสนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ (1)1 ทิศทาง (2)2 นโยบาย (3)3 การกำกับดูแลตนเองที่ดี (4)4 การทบทวนผลดำเนินการ (5)5 what ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ผ่านมา (6) การใช้ผลการทบทวนเพื่อจัดลำดับความสำคัญและเพื่อการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร (7)7 การประเมินผลงานผู้บริหาร (8)8 การดำเนินการต่องานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม (เกิดเหตุการณ์แล้ว) (9)9 what การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4(ค่า)เป้าหมายในการจัดการผลกระทบ (10)10 การจัดการผลกระทบทางลบ (11)11 การกำหนดวิธีปฏิบัติให้ทำอย่างมีจริยธรรม (ปฏิบัติต่อคนภายนอก) (12)12 การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ How 10 What 2

10 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปปฏิบัติ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผลการดำเนินการ (13)1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี (14)2 การนำปัจจัยมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (บริหารความเสี่ยง : RM) (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ RM Individual Scorecard How 5 What 4

11 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและเรียนรู้ (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึงพอใจ (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึงพอใจ How 11 What 0

12 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ข. การจัดการความรู้ (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเพื่อ (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการบ่งชี้ (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (38)6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (IT) (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ KM IT IT How 9 What 1

13 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1 ระบบงาน 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ก. การจัดและบริหารงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าในการงาน ก. การพัฒนาบุคลากร ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (51)9 การพัฒนาบุคลากร (52)10 การให้การศึกษาและฝึกอบรม (53)11 การบริหารการฝึกอบรม (54)12 การพัฒนาบุคลากร (43)1 การจัดการระบบงาน (44)2 การนำวัฒนธรรมและความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัดระบบงาน (45)3 การจัดระบบสื่อสารภายในองค์กร ให้มีประสิทธิผล (46)4 ระบบประเมินผลและการยกย่องชมเชย (47)5 การกำหนดคุณลักษณะและทักษะบุคลากร (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร (49)7 การเตรียมบุคลากรและความก้าวหน้าในงาน (50)8 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีโอกาสก้าวหน้า (55)13 การส่งเสริมให้นำความรู้และทักษะจากการอบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน (56)14 การประเมินประสิทธิผลของการศึกษาอบรม (57)15 การทำให้บุคลากรพัฒนาตนเอง HR Scorecard How 21 What 0

14 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจ แก่บุคลากร (58)16 การจัดระบบสภาพแวดล้อมการทำงาน (59)17 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (60)18 การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกพอใจจูงใจ ของบุคลากรทุกระดับทุกประเภท (61)19 การสนับสนุนด้านนโยบายสวัสดิการการบริการ (62)20 การประเมินความพอใจบุคลากร (63)21 การเชื่อมโยงผลประเมินความพอใจกับผลลัพธ์องค์กร HR Scorecard

15 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า ก. กระบวนการสนับสนุน (64)1 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 1.2 what กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ (65)2 การจัดทำข้อกำหนด 2.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า 2.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (66)3 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า (67)4 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 4.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (68)5 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (69)6 การปรับปรุงกระบวนการ (70)7 กระบวนการสนับสนุน 7.1 การกำหนดกระบวนการสนับสนุน 7.2 what กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (71)8 การจัดทำข้อกำหนด 8.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน 8.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน (73)10 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 10.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (74)11 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (75)12 การปรับปรุงกระบวนการ How 12 What 6

16 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.1 มิติ ด้านประสิทธิผล 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร (76)1 ผลการบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (77)2 ผลของวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (78)3 ผลของตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี และ การสร้างความสัมพันธ์ (79)4 ผลการดำเนินการด้านขอบเขต ขนาด และประเภทการให้บริการที่เพิ่มขึ้น (*) (80)5 ผลการดำเนินการที่สำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (81)6 ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า (82)7 ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน (83)8 ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน (84)9 ผลด้านความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก (85)10 ผลด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย (86)11 ผลด้านการเป็นองค์กรที่ดีในการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ (87)12 ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล (88)13 ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร (89)14 ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร (90)15 ผลด้าน พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความไว้วางใจที่มีต่อผู้นำ การกำกับดูแลตัวเองที่ดีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม

17 การเขียนรายงานสภาพผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Report)
ส่วนที่ 5 การเขียนรายงานสภาพผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Report) หลักการเขียนรายงาน ตามกรอบการจัดการที่ดี ตัวอย่างรายงาน

18 เงื่อนไขการตอบคำถาม คำถามที่มีเครื่องหมาย (#)
เป็นคำถามบังคับ ต้องตอบโดยมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ คำถามที่ไม่มีเครื่องหมาย (#) ตอบโดยยังไม่มีความสมบูรณ์ (ทำบางส่วนของคำถาม) ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ตอบว่า “ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) คำถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคำถามในข้อนี้” คำถามที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ที่ปรากฏอยู่ที่ท้ายของคำถาม ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสม ตามภารกิจของส่วนราชการ

19 ข้อพึงระวังในการตอบคำถาม
ตอบคำถามได้ตรงตามประเด็นคำถาม ครบถ้วน ครอบคลุม ตอบตามความเป็นจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ตอบตามกระบวนการจัดการที่ดี (ADLI) และตามระบบผลลัพธ์ (LeTCLi) คำตอบควรสมบูรณ์จบประเด็นในข้อของตัวเอง หากต้องมีการอ้างอิงเชื่อมโยงจากหัวข้ออื่น ให้อ้างถึงข้อนั้นโดยไม่ต้องรายงานข้อมูลซ้ำซ้อน พยายามเลือกใช้คำที่กระชับ ตรงประเด็น ชัดเจน มากกว่าคำกว้างๆเกินไป ควรเพิ่มการอธิบายถึง หลักฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบพอสมควร ต้องตระหนักว่า กำลังเขียนเพื่อให้คนอื่นเข้าใจการกระทำของเราที่ ถูกต้องชัดเจน ตามความเป็นจริง รายงานนี้ ยังไม่ใช่รายงานตรวจประเมินเพื่อประกวดรางวัล (Application report) วัตถุประสงค์เพื่อรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ยังไม่มีการประเมินค่าแต่อย่างใด (จะมีการประเมินในขั้นตอนหลังการทำรายงานนี้)

20 ลำดับขั้นของรายงาน Data /Information Report Performance Report
Org. Profile Report Performance Report Application Report Self Assessment Report Feedback Report Feedback Report Improvement Plan Report

21 ประเภทคำถาม : หมวด 1-6 อะไร WHAT

22 ประเภทคำถาม : หมวด 1-6 อย่างไร HOW : ADLI

23 วงจรการจัดการ 4 ขั้นตอน : ADLI
Approach A ตาราง แผนภาพ บรรยาย มีวิธีการหรือแผนที่มุ่งบรรลุผลองค์กร เป็นระบบชัดเจน ทำซ้ำได้ ตรวจตามได้ อยู่บนฐานข้อมูลจริง บูรณาการ มุ่งปรับปรุง Deployment D ตาราง แผนภาพ บรรยาย ทำครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผน ทำทุกหน่วยงาน ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำทุกขั้นตอน ทำจริงจัง Learning L ตาราง แผนภาพ บรรยาย ติดตามประเมินผลลัพธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปรับปรุง Integration I ความสอดคล้องระหว่าง แผน ปฏิบัติ วัดวิเตราะห์ ปรับปรุง มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร ตาราง แผนภาพ บรรยาย

24 วงจรการจัดการ 4 ขั้นตอน : ADLI
เป็นระบบ ชัดเจน ทำซ้ำได้ บูรณาการ ฐานข้อมูล Approach A วัดได้ ติดตามได้ มุ่งปรับปปรุง มุ่งเป้า องค์กร A1 Goal A2 Plan A3 Assessment Plan ผลลัพธ์ ตรงเป้า Deployment D Learning L Integration I Result R ทำครอบคลุม ทุกหน่วย ทุกคน ทุกขั้น จรังจัง ความสอดคล้องของ เป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ ติดตาม แลกเปลี่ยน ปรับปรุง

25 รูปแบบการตอบคำถาม : หมวด 1-6
แบบตาราง แบบแผนภาพ แบบพรรณา

26 ประเภทคำถาม : หมวด 7 LeTCLi

27 ระบบผลลัพธ์ 4 มิติ: LeTCLi
Level Le ตาราง กราฟ บรรยาย ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย มาตรวัดชัดเจน Trend T ทิศทางแนวโน้ม อัตราการเปลี่ยนแปลง ตาราง กราฟ บรรยาย Compare C ผลที่เทียบกับค่ามาตรฐาน ผลที่เทียบกับองค์กรอื่น ตาราง กราฟ บรรยาย Linkage Li ความครอบคลุมในประเด็นหลัก ความสำคัญต่อองค์กร ตาราง กราฟ บรรยาย

28 ระบบผลลัพธ์ 4 มิติ: LeTCLi
ตรงเป้า เรานำ ล้ำหน้าดี มีตัวชี้ครบ กระจก ส่องหลัง sustained improvement trends level of performance meet goals all key measures comparisons and benchmarks Le T C Li กระจก หน้ารถ พวงมาลัย หน้าปัด ข้าง

29 รูปแบบการตอบคำถาม : หมวด 7
แบบตาราง แบบกราฟ แบบคำอธิบายกราฟ

30 การตอบคำถาม ตัวอย่างรายงาน

31 รายงานหลักฐานสำคัญ หมวด หลักฐานสำคัญ มี ไม่มี หมายเหตุ 1 การนำองค์กร
1. วิสัยทัศน์ขององค์กร 2. ค่านิยมขององค์กร 3. ระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องมี การสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และค่านิยม 4. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 5. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร

32 รายงานหลักฐานสำคัญ หมวด หลักฐานสำคัญ มี ไม่มี หมายเหตุ 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 6. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 7. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 8. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ สำนัก/กอง 9. แผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ กรมสู่ระดับสำนัก/กอง(Gantt Chart) 10. แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมต้นสังกัด 11. คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและ 12. ชี้แจงรายละเอียดในคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง กรมต้นสังกัดและสำนัก/กองเพื่อสร้างความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ 13. รายงานสรุปผลความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง(เมื่อสิ้นปี งบประมาณ) 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารความเสี่ยง 15. แผนบริหารความเสี่ยง 16. การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานใน สังกัดรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ 17. การสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 18. การประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารความเสี่ยง

33 รายงานหลักฐานสำคัญ หมวด หลักฐานสำคัญ มี ไม่มี หมายเหตุ 3
การให้ความสำคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 19. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการรับฟังและ เรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวังของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 21. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 22. วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 23. การนำข้อร้องเรียนที่ได้รับมาปรับปรุงงาน อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 24. แผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 25. ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย 26. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 27. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการ สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ 28. รายการองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กร 29. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 30. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ขององค์กร (Chief Knowledge Officer: CKO) และรายชื่อคณะ ทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) 31. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการ จัดการความรู้ 32. หลักฐานแสดงผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ

34 รายงานหลักฐานสำคัญ หมวด หลักฐานสำคัญ มี ไม่มี หมายเหตุ 5
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 33. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ ที่สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ที่ปรับเปลี่ยนไป 34. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 35. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหาร ทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 36. แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 37. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในความผาสุกของ บุคลากร 38. หลักเกณฑ์การจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 6 การจัดการกระบวนการ 39. คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่าอย่างน้อย 2 กระบวนงาน(อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Work Flow มาตรฐานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบการ ติดตามประเมินผล) 40. คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุนอย่างน้อย 2 กระบวนงาน (อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Work Flow

35 รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อองค์กรของเรา
Happy & enjoy


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google