งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์กร
SOCIAL NETWORK เพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์กร

2 “หนึ่งคนหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนขึ้นไปสบาย”
Slogan “หนึ่งคนหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนขึ้นไปสบาย”

3 ความสำคัญและที่มาของปัญหา
พนักงานขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่อยู่ต่างแผนกหรือที่อยู่ต่างสาขา ขาดการทำงานร่วมกันเป็นทีม องค์ความรู้หายไปเมื่อพนักงานลาออกหรือปลดเกษียณ สูญเสียงบประมาณในการจัดสัมมนาเป็นจำนวนมาก

4 Social network คืออะไร
Social Network คือการที่ผู้คนสามารถทำความรู้จัก และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็น เว็บ Social Network ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน

5 ประเภท Social Network 1. Identity Network 2. Creative Network
3. Interested Network 4. Collaboration Network 5. Gaming Virtual Reality 6. Peer 2 Peer

6 ประเภท Social Network (ต่อ)
Identity Network (เผยแพร่ตัวตน)

7 ประเภท Social Network (ต่อ)
Creative Network (เผยแพร่ผลงาน)

8 ประเภท Social Network (ต่อ)
Interested Network (ความสนใจตรงกัน)

9 ประเภท Social Network (ต่อ)
Collaboration Network (ร่วมกันทำงาน)

10 ประเภท Social Network (ต่อ)
Gaming Virtual Reality (โลกเสมือนจริง)

11 ประเภท Social Network (ต่อ)
Peer to Peer (P2P)

12 ประเภท Social Network (ต่อ)
Professional Network (เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ)

13 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กร 2 3
เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ในการทำงาน เพื่อทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น

14 วัตถุประสงค์ (ต่อ) 4 5 6 เพื่อประยุกต์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

15 เป้าหมาย ความสำเร็จขององค์กร สัมพันธภาพ การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้
การประยุกต์ใช้

16 คำถามอึดใจแต่ไม่สามารถหาคำตอบ
งานนี้ยากจัง จะถามใครได้หล่ะเนี้ย! Forum, Blogs ช่วยคุณได้ แผนกจัดซื้อทำไมจัดซื้อสินค้าให้เราช้าจัง แผนกอื่นจะเป็นเหมือนเราไหม? ????

17 Solution Open Source Community engine BuddyPress Anahita Elgg
Mahara Anahita social engine Lovd by Less Open Source

18 Open source social network
Project Language DBMS Plugin BuddyPress  PHP Mysql  Elgg MySql Mahara MySql  Lovd by Less  Ruby on Rails Anahita social engine PHP  Mysql Community Engine  Mysql Reference :

19 Elgg

20 ความสามารถของ Elgg Blog สามารถโพสต์ บันทึกข้อความของคนในเว็บไซต์คุณเองได้ Profile โมดูลสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแต่ละราย Dashboard เป็นหน้าสำหรับดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถจัดวางได้เอง File ใช้สำหรับจัดการไฟล์เอกสารต่างๆ ที่จะให้อัพโหลดไฟล์ต่างๆ ขึ้นไปแบ่งปันกันระหว่างสมาชิก Groups เป็นโมดูลมาตรฐานสำหรับการจัดการกลุ่มและสร้างกลุ่มของคุณ Pages โมดูลสำหรับการสร้างหน้าเว็บเพจที่นอกเหนือจาก Blogs

21 ความสามารถของ Elgg (ต่อ)
Messages board โมดูลสำหรับสร้าง Message box ซึ่งใช้ในการสื่อสารระหว่างสมาชิกทุกคน Browse การค้นหาเพื่อขอดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของเว็บไซต์ Friend โมดูลสำหรับการทำรายการเพื่อนของ User แต่ละคน

22 ความต้องการระบบโฮสที่รองรับ Elgg
มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ได้มีการติดตั้งระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ระดับ พื้นฐานรองรับเอาไว้ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ จะต้องมีการติดตั้ง Linux, Apache, MySQL และ PHP Version 5.2 ขึ้นไป สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์จะต้องมี Windows, Apache, MySQL และ PHP5.2 ขึ้นไป

23 ทำไมไม่ใช่ Social network service

24 ประโยชน์และผลกระทบ ประโยชน์ การร่วมมือในการทำงานเป็นทีมดีขึ้น
ทำให้การแชร์ข้อมูลร่วมกันและทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เกิดองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Management) มีความปลอดภัยของข้อมูล

25 ประโยชน์และผลกระทบ (ต่อ)
เกิดการแย่งทรัพยากรด้านเครือข่าย Band width ลดลง เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์มาเก็บข้อมูลมากขึ้น พนักงานเอาเวลางานไปนั่ง Update ข้อมูลส่วนตัวใน Social network

26 คำถาม ข้อสงสัย ปัญหา หรือไฟล์ข้อมูล ที่ต้องการทราบเพื่อแก้ไข
Knowledge Management Forum Blog File คำถาม ข้อสงสัย ปัญหา หรือไฟล์ข้อมูล ที่ต้องการทราบเพื่อแก้ไข Social network ฐานข้อมูล ผลลัพธ์หรือคำตอบที่ต้องการ

27 ตัวอย่างแบบสอบถาม แบบสอบถามจัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ ถึงประโยชน์ของ IT เข้ามาช่วยการทำงานขององค์กร และนี่เป็นแบบฟอร์มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานก่อนและหลังจากติดตั้งระบบ Social network

28 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
ซึ่งคะแนนที่ได้จากการจัดเก็บรวมรวบ เพื่อรอประมวลประสิทธิภาพการงานที่ดีขึ้นของพนักงานหลังจากติดตั้งระบบ Social network และจะมีการเก็บแบบทดสอบทุกๆ 3 เดือน ซึ่งระบบทดสอบจะเป็นการตอบแบบสอบถามผ่านหน้า Web site และข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์

29 สรุป การนำ Social network เข้ามาใช้ในองค์กรจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลกระทบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อดำเนินงานในภาพโดยรวมขององค์กร การจัดฝึกอบรมสัมมนา ก็ยังเป็นสิ่งบริษัทควรทำ และดำเนินการต่อไป เนื่องจากเป็นช่องทางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานการณ์จริงมากกว่าข้อมูลที่อยู่บนโลก Online


ดาวน์โหลด ppt เพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google