งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.อัศนีย์ รัตนมาลัย โดย อดีต : ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.อัศนีย์ รัตนมาลัย โดย อดีต : ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.อัศนีย์ รัตนมาลัย โดย อดีต : ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า
ดร.อัศนีย์ รัตนมาลัย อดีต : ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า ปัจจุบัน : 1. ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญองค์การสหกรณ์ สากลสำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ICA/ROAP) ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้อำนวยการฝ่ายไทยโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

2 นโยบายเขตการค้าเสรีขององค์การค้าโลก ประเทศไทยได้หรือเสีย ?

3 ข้อตกลงทางการค้าในภูมิภาค (Regional Trade Agreements)
มีมากกว่า 200 ข้อตกลง พิจารณาโดย GATT (องค์การการค้าโลก) ปัจจุบันมีผลบังคับใช้กว่า 150 ข้อตกลง ครอบคลุมเรื่องการค้าหรือบริการ ตัวอย่างของข้อตกลงเช่น 1. สมาคมการค้าเสรีแห่งสหภาพยุโรป (The European Free Trade Association) 2. ข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือ (The North America Free Trade Agreement:NAFTA)

4 การรวมตัวกันในทางเศรษฐกิจ มี 4 ระดับ
3.สมาคมเขตการค้าเสรีแห่งอาเซียน (The Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) Free Trade Area (AFTA) 4.ตลาดร่วมแห่งแอฟริกาภาคตะวันออกและภาคใต้ (The Common Market of Eastern and Southern Africa : COMESA) การรวมตัวกันในทางเศรษฐกิจ มี 4 ระดับ 1. เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) คือ ยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรระหว่างกัน 2. สหภาพศุลกากร (Custome Union) คือ กำหนดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากัน 3. ตลาดร่วม (Common Market) คือสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างกันได้ 4. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) คือ การร่วมตัวที่แนบแน่น โดยใช้นโยบายการเงินและการคลังร่วมกัน

5 การเตรียมการเพื่อการเปิดการค้าเสรี
ข้อดีของการค้าเสรี 1. ช่วยให้การเงินและเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 2. ยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศ 3. ก่อให้เกิดการจ้างงานและประเทศมีการพัฒนา การเตรียมการเพื่อการเปิดการค้าเสรี 1. มีโครงข่ายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ 2. มีเศรษฐกิจพื้นฐานจากการพัฒนาความรู้ (Knowledge-based Economy) 3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาด้านเทคโนโลยีระหว่างกัน 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5. การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม

6 ประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศต้องนำมาพิจารณาในการทำการค้าเสรี
คือ ระบบนิเวศวิทยา การผลิตต้องไม่ทำลายระบบนิเวศวิทยา เช่น ระบบนิเวศวิทยาชายฝั่ง ทางทะเล ป่าไม้ ทรัพยากรทางน้ำ ภูมิอากาศ การใช้สารเคมี การบริหารแบบธรรมาภิบาล


ดาวน์โหลด ppt ดร.อัศนีย์ รัตนมาลัย โดย อดีต : ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google