งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเศรษฐกิจ

2 ปัจจุบันอาจจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
หมายถึง รูปแบบการจัดการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อสนองความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดของมนุษย์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดหรือมีประสิทธิภาพที่สุด ปัจจุบันอาจจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบผสม

3 ทุกคนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ผู้กำหนดราคาใช้กลไกราคา
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ทุกคนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ผู้กำหนดราคาใช้กลไกราคา เอกชนมีบทบาทเต็มที่

4 ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
1.เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตั้ง เลือกตัดสินใจในการดำเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2.กำไรและระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5 ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
1.ก่อให้เกิดปัญหาการเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความสามารถ ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลโดยพื้นฐานทำให้การหารายได้ไม่เท่ากัน 2.ในหลายๆกรณีกลไกทางการตลาดยังไม่ใช่เครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการจัดสรรทรัยากรในระบบเศรษฐกิจ 3.การใช้ระบบการแข่งขันหรือกลไกราคาอาจทำให้เกิดการใช้ทรัพยากร ทางเศรษฐกิจอย่างสิ้นเปลือง

6 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ( socialism )
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้เป็นระบบที่รัฐจะเป็นผู้ ครอบครองทรัพยากรพื้นฐานไว้เกือบทั้งหมด แต่บางอย่างรัฐยังให้เสรีภาพแก่ประชาชนบ้างพอสมควร เอกชนมีเสรีภาพและกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ระบบกลไกราคามีผลอยู่บ้างในระบบเศรษฐกิจนี้

7 ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
1.ช่วยลดปัญหาการเหลื่อมล้ำทางฐานะและรายได้ของบุคคล 2.เอกชนมีสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินได้บ้าง    ข้อเสียระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 1.การผลิตถูกจำกัดเพราะต้องผลิตตามที่รัฐกำหนด 2.โอกาสที่จะขยายการผลิตหรือพัฒนาคุณภาพการผลิตเป็น ไปได้อย่างลำบาก

8 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม( mixed economy )
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างแบบทุนนิยมและสังคมนิยม กล่าวคือ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมทั้งรัฐและเอกชนต่างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิตมีทั้งส่วนที่เป็นของรัฐและเอกชน

9 ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม
1.เป็นระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมีความคล่องตัว ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 1.การมีกำไรและระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอาจทำให้เกิด การเหลื่อมล้ำทางฐานะและรายได้ 2.การที่รัฐสามารถเข้าแทรกแซงตลาดโดยใช้กลไกรัฐอาจก่อให้เกิด 2.1 ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง   2.2 ปัญหาเอกชนไม่กล้าลงทุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่แน่ใจใน สถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลซึ่งมี ความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

10 งานที่ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติเพื่อใคร งานอะไร

11 ตารางวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ
ประเด็น ทุนนิยม สังคมนิยม แบบผสม 1. เจ้าของปัจจัยการผลิต 2. ผู้กำหนดราคาสินค้า 3. บทบาทของเอกชน 4. บทบาทของรัฐ 5. ลักษณะสำคัญ 6. ตัวอย่างประเทศที่ใช้ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้


ดาวน์โหลด ppt ระบบเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google