งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ

2 สภาพ แวดล้อม กายภาพ สังคมและประชากร ทางเศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมาย ทางเศรษฐกิจ

3 ทางกายภาพ สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ สภาพ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ ทรัพยากร สาธารณูปโภค ระบบ การขนส่ง

4 สภาพภูมิประเทศ เรื่อง ประเด็น ที่ตั้ง/ขนาดประเทศ
การขนส่ง/ กระจายสินค้า/การเทียบเวลา สภาพพื้นที่ พื้นที่อุดมสมบรูณ์ พื้นที่แห้งแล้ง กันดาร พื้นที่ราบกว้างใหญ่ พื้นที่ชายฝั่ง พื้นที่ภูเขา พื้นที่ป่าทึบ พื้นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว พื้นที่จำกัด การจัดสรรพื้นที่ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ป่า พื้นที่เมืองกับชนบท อาณาเขตติดต่อ กับประเทศต่างๆ การขนส่ง/ กระจายสินค้า/การค้าชายแดน เช่นแอฟริกา อินเดีย สาธารณรัฐเชค ไทย สภาพภูมิประเทศ

5 ภูมิอากาศ สภาพ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ

6 ทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบรูณ์เพียงใด ทั้งในแง่เชิงปริมาณและคุณภาพ
ป่าไม้ ที่ดิน น้ำมัน แร่ธาตุและแหล่งเหมืองแร่ อัญมณีต่างๆ ผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางน้ำ แหล่งพลังงานทดแทน มีความอุดมสมบรูณ์เพียงใด ทั้งในแง่เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7 ระบบ สาธารณูปโภค โทรคมนาคม ประปา ไฟฟ้า

8 เส้นทางการเดินทางและขนส่ง
ระบบขนส่ง ยานพาหนะ +Logistics ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

9 ทางบก -เส้นทางบกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ -การขนส่งใช้รถบรรทุก/รถไฟ -สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือสภาพและเส้นทางคมนาคม -สภาพถนนหรือระบบรถไฟ --เส้นทางคมนาคม -เป็นการคมนาคมที่เหมาะแก่การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและการค้าในประเทศ

10 ทางน้ำ -การค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นทางน้ำ -ข้อดี/ข้อเสีย
-การพิจารณาความพร้อมของท่าเรือ -โดยดูจากเส้นทางการเดินเรือของท่าเรือกับทำเลที่ตั้งของโรงงาน/จุกกระจายสินค้ารวมถึงขนาดท่าเรือ -ท่าเรือของไทย มี 4 ท่าเรือคือ (1)ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดในฐานะประตูสู่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเช่นแถบเอเชีย ตะวันออก ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา (2)ท่าเรือกรุงเทพ (3)ท่าเรือเชียงแสน อยู่ทางภาคเหนือเป็นประตูสู่จีนตอนใต้ มีเส้นทางเดินเรือตามลำน้ำโขง อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายไปยังมณฑลยูนนานของจีน (4)ท่าเรือระนอง เป็นฐานประตูสู่ประเทศแถบเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป

11 ทางน้ำ -อุตสาหกรรมท่าเรือ -สภาวะการแข่งขัน -เมืองท่าเรือหลักของโลก (1)ฮ่องกง (2)สิงค์โปร์ (3)จีน น่าจับตามอง มาเลเซีย เวียดนาม -เส้นทางเรือมีการขนส่งสินค้ามากที่สุดในโลก คือคลองสุเอช ขนส่งน้ำมันจากประเทศตะวันออกกลางไปยังภูมิภาคอื่นๆ

12 ทางอากาศ -สายการบินในประเทศและระหว่างประเทศ -ไทยมีสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเพา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google