งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารของ สพท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารของ สพท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารของ สพท
แนวทางการบริหารของ สพท. เขตภาคเหนือ ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้เข้มแข็งและยั่งยืน

2 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และสภาพปัญหา อุปสรรค
ด้านบุคลากร ผอ.สพท./รอง.ผอ.สพท./ผอ.รร.ไม่ตระหนักและ ให้ความสนใจในกิจการลูกเสือ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร ATC. บุคลากรขาดอุดมการณ์ทางลูกเสือและแสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรมลูกเสือ

3 จุดอ่อน ด้านบุคลากร (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือในสถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรและนำไปปฏิบัติไม่ได้ เจ้าหน้าที่ใน สพท. มีจำนวนจำกัด ขาดตัวเชื่อมระหว่าง สพท. กับสถานศึกษา ภาพลักษณ์ของ ผบ.ลูกเสือ ไม่ดี เช่น เล่นการพนัน เสพของมึนเมาในขณะเข้าค่ายพักแรม

4 จุดอ่อน ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรการอบรมผู้บริหาร ATC. ไม่สนองต่อกิจกรรม การสอนลูกเสือในโรงเรียน นโยบายของหน่วยเหนือขาดความต่อเนื่อง ในระดับ สพท. มีการปรับเปลี่ยน รองผอ.สพท. ที่รับผิดชอบงานลูกเสือบ่อย การนิเทศติดตามประเมินผลในทุกระดับ ขาดความต่อเนื่อง ไม่สม่ำเสมอ ด้านงบประมาณ งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ

5 จุดแข็ง ด้านบุคลากร ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อกิจกรรมลูกเสือ และกำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน มีทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีวุฒิทางลูกเสือ ด้านอาคารสถานที่ มีค่ายลูกเสือที่ได้มาตรฐาน และมีความพร้อม ด้านบริหารจัดการ เป็นองค์กรที่มีระเบียบกฎหมายรองรับชัดเจน เป็นกิจกรรมที่ได้รับพระราชทานก่อตั้งโดยรัชกาลที่ 6

6 ข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการลูกเสือ
พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ ให้ผ่านการอบรมอย่างน้อยวุฒิ ATC. ครูผู้สอนต้องผ่านวุฒิ BTC. เป็นอย่างต่ำ และผู้ที่ผ่านอบรมเกิน 10 ปี จัดให้มีการฝึกทบทวน พัฒนาครูผู้สอนลูกเสืออย่างต่อเนื่องและสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ จัดประชุม สัมมนาทบทวนให้กับบุคลากรทุกกลุ่มเป้าหมาย

7 ข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการลูกเสือ (ต่อ)
จัดตั้งกลุ่มงานลูกเสือและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ กำหนดมาตรการ การลงโทษ ผบ.ลูกเสือ ที่กระทำผิดระเบียบระหว่างการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม สพท.ทำหนังสือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแจ้งปฏิทิน การส่งเงินบำรุงลูกเสือประจำปี จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

8 โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงานในปี 2553
โครงการชุมนุม ผบ.ลูกเสือ และลูกเสือ ภาคเหนือ โครงการอบรมทบทวน ผอ.สพท. รองผอ.สพท. และผู้บริหารโรงเรียน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกิจการลูกเสือให้เจ้าหน้าที่ สพท. ที่รับผิดชอบงานลูกเสือ โครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านลูกเสือ

9 โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงานในปี 2554
โครงการชุมนุมลูกเสือ ภาคเหนือ โครงการประกวดแข่งขันทักษะกิจกรรมของลูกเสือ ภาคเหนือ โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการประกวดงานวิจัยด้านลูกเสือดีเด่นของ ผบ.ลูกเสือ ภาคเหนือ

10 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของ สพท.
กำหนดให้ ผอ.สพท. รองผอ.สพท. และผู้บริหาร แต่งเครื่องแบบลูกเสือในวันที่มีการเรียนการสอนลูกเสือ ให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ เช่น การให้ความดีความชอบ หรือมอบโล่และเกียรติบัตร ให้มีเงินวิทยพัฒน์สำหรับผู้มีวุฒิลูกเสือ วูดแบดจ์ 2 ท่อน บาท วูดแบดจ์ 3 ท่อน 1,000 บาท วูดแบดจ์ 4 ท่อน 1,500 บาท จัดทำคู่มือการบริหารกิจการลูกเสือของ สพท. และสถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารของ สพท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google