งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
ดร.กฤษณา สว่างแสง นางกุสุมา ไฟนสตีน ผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการกลุ่ม

2 ภาระงานในความรับผิดชอบ
1. การจัดทำนโยบายของ สพฐ. 2. นโยบายของ ศธ. 8 นโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 3. จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ มี 3 ข้อ ด้านผู้เรียน ด้นครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ

3 4. การรับนักเรียน ปี 2557 ขณะนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงใหม่ เรื่องการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี นโยบายรับนักเรียน ปี พ.ศ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศแล้ว สิ่งที่แตกต่างจากปี 2556 คือ การเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษจาก 10% เป็น 20% คะแนน O-NET ม.1 และ ม.4 20% การรับนักเรียนชั้นปฐมวัยและ ป.6 ขยับเวลาให้ช้าลง

4 5. การเลื่อนเปิด-ปิด สถานศึกษา ปีการศึกษา ซึ่งขณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือ ทุกองค์กร และให้ทีมงานดูอยู่ ซึ่ง สพฐ. เลื่อนตาม ที่ประชุมอธิการบดีเสนอเรื่อง และไม่ได้เลื่อนตาม อาเซียน 6. การประชุม กพฐ. 7. การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5 จำนวนนักเรียนต่อห้อง
ผลสัมฤทธิ์ 8. โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่อห้อง งบประมาณปี 2556 ค่าพาหนะ งบดำเนินงาน ค่าน้ำมันรถ Mobile รถปิคอัพ รับ-ส่ง นักเรียน สนับสนุนคละชั้น แลกเป้า งานวิจัยโครงการ 16 ข้อวิจัย - ดำเนินการปี ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ และ สพฐ.จะส่งงานให้ สพท.

6 9. ปี 2557 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
1) การพัฒนาโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม 1,182 โรง ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียน ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ปฏิบัติการ 2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคละชั้น 1,000 โรง 3) ค่าพาหนะ - ระยะทาง การรวมโรงเรียน แบบฟอร์ม - การรวมเป็นบางชั้น บางวิชา 2 ปีการศึกษา

7 4) บริหารจัดการรถรับ-ส่ง นักเรียน (รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล)
5) สนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการโรงเรียน ให้เหมาะสมกับวันที่และยกระดับผลสัมฤทธิ์ / ผลงาน เชิงประจักษ์


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google