งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการเยี่ยมพื้นที่ กิจกรรม R2 กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 14 เมษายน 2555 ณ บ้านปะตาบาระ หมู่ 1 ตำบลปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการเยี่ยมพื้นที่ กิจกรรม R2 กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 14 เมษายน 2555 ณ บ้านปะตาบาระ หมู่ 1 ตำบลปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการเยี่ยมพื้นที่ กิจกรรม R2 กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 14 เมษายน ณ บ้านปะตาบาระ หมู่ 1 ตำบลปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

2 ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม
กิจกรรมที่ตรวจเยี่ยม : กิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด” ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม : วันที่ เมษายน 2555 สถานที่ดำเนินกิจกรรม : บ้านปะตาบาระ หมู่ 1 ตำบลปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี แผนงาน : การพัฒนาสุขภาพชุมชน (แผนงาน 6.25 ) โครงการสนับสนุนการออกกายและชมรมกีฬาชุมชน (6.25.6) ผู้รับผิดชอบโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายชุมชนและOXFAMสมทบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม50,000 บาท จำนวนนักเรียนเข้าร่วม ไม่ต่ำกว่า 600 คน ชาวบ้าน ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน

3 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
สร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรในพื้นที่ จัดกิจกรรมตามแผนประจำปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งงบประมาณและให้การสนับสนุนทุกปี สนับสนุนเด็กในชุมชนได้มีกิจกรรมในช่วงวันหยุด จะได้ไม่ออกไปร่วมกิจกรรมนอกหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาทะเลอะวิวาท ปัญหายาเสพติด เป็นต้น

4 ผลของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ทุกระดับ ระดับบุคคล ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับหน่วยงาน ตั้งแต่ การวางแผนกิจรรม (การคิดและ การตัดสินใจ) การปฏิบัติ (การออกแรง สนับสนุนของรางวัล ของขวัญ ) การมีส่วนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ ( stakeholder) รวมทั้ง การประเมินผล ปัญหา-อุปสรรค

5 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังใช้พื้นที่สนามกีฬาชุมชนที่เกิดจากกากงบประมาณของโครงการ (แผนงานที่ กิจกรรม โครงการปรับปรุงสนามกีฬาชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านทั่วไป จึงมีผลทำให้ สนามกีฬาแห่งนี้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

6 เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬา
มีโอกาสเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ในอนาคต

7 เครือข่ายความร่วมมือ
โรงเรียนตาดีกาในชุมชน จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนตาดีกาบาเลาะ โรงเรียนตาดีกาปาตาบาระ โรงเรียนตาดีกาปะเสยะวอ โรงเรียนตาดีกาบ้านบน โรงเรียนตาดีกาทุ่งเค็จ โรงเรียนตาดีกาจ่ากอง

8 ชมรมโรงเรียนตาดีกาตำบลปะเสยะวอ
สมาชิกสภาจังหวัดเขตปะเสยะวอ หมวดตำรวจตระเวนชายแดนวัดถัมภาวาส กองร้อยปืนเล็กที่ 1 ฉก.ปน.26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนปะเสยะวอ ผู้นำชุมชน ครู ผู้ปกครอง และเยาวชนในพื้นที่

9 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจเยี่ยม
ควรเลือก ระยะเวลา ในการจัดกิจกรรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ชุมชนภายนอกได้ทราบถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน จัดแข่งขันกีฬาในระดับตำบล เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ขยายผลและนำเสนอรูปแบบไปสู่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

10 ควรเพิ่ม สัญญาลักษณ์ (LOGO ) เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ และมหาวิทยาลัยในฐานะ หน่วยงานความร่วมมือด้วย

11


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการเยี่ยมพื้นที่ กิจกรรม R2 กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 14 เมษายน 2555 ณ บ้านปะตาบาระ หมู่ 1 ตำบลปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google