งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของข่าว 1. ความรวดเร็ว (Immediacy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของข่าว 1. ความรวดเร็ว (Immediacy)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของข่าว 1. ความรวดเร็ว (Immediacy)
2. ความใกล้ชิด (Proximity) 3. ความสำคัญ หรือ ความเด่น : บุคคล สถานที่ เวลา 4. ผลกระทบกระเทือน (Consequence) 5. ความมีเงื่อนงำ (Suspense)

2 องค์ประกอบของข่าว (ต่อ)
6. ความแปลก (Oddity) 7. ความขัดแย้ง (Conflict) 8. สนองความสนใจทางเพศ (Sex) 9. ความสะเทือนอารมณ์ (Emotion) 10. ความก้าวหน้า (Progress)

3 คุณสมบัติของข่าว ความถูกต้อง (Accuracy) ความสมดุล (Balance)
ความเที่ยงตรง (Objectivity) เข้าใจง่าย ชัดเจน (Conside) ความใหม่สด ทันต่อเหตุการณ์ (Fresh) ข่าวต้องมี 5W 1H WHERE WHO WHAT WHEN WHY HOW

4 รูปแบบการเขียนข่าว 1. แบบพีระมิดหัวกลับ ความนำ ส่วนเชื่อม เนื้อเรื่อง

5 รูปแบบการเขียนข่าว (ต่อ)
2. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืน พาดหัวข่าว ส่วนเชื่อม เนื้อเรื่องข่าว

6 กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
เก็บรวบรวมข้อมูล ที่จะประชาสัมพันธ์ การวางแผน การเผยแพร่ กลุ่มประชาชน ภายในสถาบัน กลุ่มประชาชน ภายนอกสถาบัน การประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของข่าว 1. ความรวดเร็ว (Immediacy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google