งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดต่อสื่อสารในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดต่อสื่อสารในการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดต่อสื่อสารในการทำงาน
บทที่ 6 การติดต่อสื่อสารในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร

2 การติดต่อสื่อสารในการทำงาน
- ความหมาย - วัตถุประสงค์ - กระบวนการติดต่อสื่อสาร - โครงสร้างการติดต่อสื่อสาร - การวิเคราะห์การติดต่อสื่อสาร - ปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร - ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสาร - การประยุกต์จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารในงานธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร

3 ความหมายการติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสาร (Communication) การสื่อข้อความระหว่างบุคคลในองค์การทั้งในหน่วยงานเดียวกัน และระหว่างหน่วยงานต่าง ๆในองค์การนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับองค์การ และบุคคลภายนอกด้วยคำว่า “ข้อความ” และการสื่อสารนั้นต้องช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยไม่มีอุปสรรค การติดต่อสื่อสาร

4 วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสาร
1. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร 2. เพื่อประเมินผลการทำงาน 3. เพื่อแนะแนวทางและสั่งการ 4. เพื่อกระตุ้นและจูงใจ 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร

5 กระบวนการติดต่อสื่อสาร
sender message receiver ผู้ส่งข่าวสาร ข่าวสาร ผู้รับข่าวสาร receiver sender การติดต่อสื่อสาร

6 One-Way Communication กระบวนการติดต่อสื่อสารที่ไม่เปิดช่องทาง
Two- Way Communication การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง การติดต่อสื่อสาร

7 กระบวนการติดต่อสื่อสาร
1. เป็นพิธีการ (Formal Communication) 2. ไม่เป็นพิธีการ (Informal Communication) หรือ 1. การสื่อสารระหว่างบุคคล 2. การสื่อสารระหว่างกลุ่มหรือระหว่างหน่วยงาน ภายในองค์กร 3. การสื่อสารระดับองค์กร การติดต่อสื่อสาร

8 การสื่อสารระหว่างบุคคล
เข้ารหัส สื่อ / ช่องทาง ถอดรหัส ผู้ส่งข่าวสาร/ ผู้รับข่าวสาร / ข่าวสารที่จะส่ง ข่าวสารที่ถูกจับได้ เสียง / สิ่งรบกวน การติดต่อสื่อสาร

9 การสื่อสารระดับองค์กร
1. การสื่อสารจากบนมาล่าง (Downward Communication) 2. การสื่อสารจากล่างไปบน (Upward Communication) 3. การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) การติดต่อสื่อสาร

10 โครงสร้างการติดต่อสื่อสาร
1. การสื่อสารแบบวงกลม 2. โครงสร้างการสื่อสารแบบลูกโซ่ 1 2 3 4 การติดต่อสื่อสาร

11 x 3. โครงสร้างการสื่อสารแบบตัววาย 4. โครงสร้างการสื่อสารแบบวงล้อม A B
3. โครงสร้างการสื่อสารแบบตัววาย 4. โครงสร้างการสื่อสารแบบวงล้อม A B x MD A B D E C การติดต่อสื่อสาร

12 การวิเคราะห์การติดต่อสื่อสาร
1. บิดามารดา (Parent) ผู้มีอำนาจ รู้มาก ถูกเสมอ เห็นใจ ห่วงใย ใช้คำสั่ง ปกป้องฯ 2. ผู้ใหญ่ (Adult) แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเหตุผลฯ 3. เด็ก (Child) เชื่อฟัง ขาดการไตร่ตรองอย่าง รอบคอบ สนใจเรื่องสนุกสนาน อยากรู้อยากเห็น แสดงอารมณ์ อย่างชัดเจน การติดต่อสื่อสาร

13 เทคนิคและวิธีการติดต่อสื่อสาร
1. การรับฟัง 2. การช่วยเหลือให้ผู้อื่นคิดแก้ปัญหาเอง 3. การช่วยให้ผู้อื่นมีความรับผิดชอบ 4. การต่อรอง มุ่งให้มีการเจรจาและต่อรอง 5. การวิเคราะห์ปัญหา (4W) การติดต่อสื่อสาร

14 4W WHAT WHERE WHEN WHY WHO การติดต่อสื่อสาร

15 ปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
1. ภาษา หรือข้อความหรือ รูปภาพ ฯลฯ 2. ลักษณะและขนาดของ องค์การ 3. ภูมิหลัง (Background) 4. อารมณ์ หรือ 1. บุคคล 2. บรรยากาศขององค์กร 3. ความไม่สะดวกในการสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร

16 ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสาร
1. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร 2. เพื่อกระตุ้นและจูงใจ 3. เพื่อประเมินผลการทำงาน 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ 5. เพื่อวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อสื่อสาร

17 หากท่านเป็นหัวหน้างานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ปัญหาคือชอบเอาเปรียบเพื่อนเวลาทำงาน และชอบขัดแย้งเวลาประชุมทีมงานเพื่อระดมสมอง ท่านจะแก้ปัญหาโดยการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าวอย่างไร อธิบาย การติดต่อสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt การติดต่อสื่อสารในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google