งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Job analysis Job description Job specification.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Job analysis Job description Job specification."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Job analysis Job description Job specification

2 Job description งานป้อนข้อมูล โต้ตอบจดหมาย จด-แปลชวเลข จัดประชุม
นัดหมาย ต้อนรับแขก Job description เก็บและรักษาเอกสาร ต่อและรับโทรศัพท์ จัดการเรื่องการเดินทาง ร่างและพิมพ์จดหมาย ประสานงานระหว่างผู้บริหารและผู้ติดต่อ

3 Job description ลงบัญชีรายรับรายจ่าย ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ
จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงิน ติดต่อกับธนาคารในการฝาก-ถอนเงิน เบิกจ่ายค่าจ้างเงินเดือนและหักภาษีเงินเดือน

4 Job description ต้อนรับ คอยช่วยเหลือผู้มาติดต่อกับสำนักงาน รับโทรศัพท์
บริการให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ

5 Job description ให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรภายในสำนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ ออกวารสารภายในบริษัท ตัดข่าวหนังสือพิมพ์ แจ้งคำสั่งปิดป้ายประกาศให้พนักงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในสำนักงาน เผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน

6 Job description วางแผนกำลังคน สรรหารับสมัครพนักงาน คัดเลือก
ฝึกอบรมพนักงาน เก็บแฟ้มประวัติพนักงาน บริการด้านสวัสดิการ เลื่อนตำแหน่ง โยกย้ายพนักงาน บรรจุพนักงาน จัดอำนวยความสะดวกให้พนักงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาบุคคล Job description

7 Job description ทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องน้ำ โต๊ะทำงาน
เปิด-ปิดสำนักงาน ซ่อมแซมสิ่งชำรุดต่างๆ ภายในสำนักงาน

8 Job specification พิมพ์ดีคล่องนาทีละ 50-70 คำ โต้ตอบจดหมายได้
รู้จักวิธีเก็บเอกสาร มีความสามารถในการจด-แปลชวเลข นาทีละ คำ

9 Job specification ลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง มีความรอบรู้ในการตรวจสอบ
ควบคุมค่าใช้จ่าย

10 Job specification มีทัศนะคติที่ดีต่องาน ต่อบุคคล ต่อองค์การ
มีความคิดริ่เริ่มใหม่ ๆ อยู่เสมอ กระตือรือร้นในการทำงาน ขยันขันแข็งในการทำงาน ไม่มาทำงานสาย ทำงานเสร็จตามเวลานัด มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบ

11 การออกแบบและวิเคราะห์งาน ( Job design / Job analysis
การออกแบบ เป็นกระบวนการกำหนดงานเฉพาะอย่าง ที่จะต้องทำ วิธีการที่ใช้ในการทำงาน การเกี่ยวข้องของ งานกับงานอื่นๆในองค์การ การออกแบบงาน จะประกอบไปด้วย Who What Where When Why How

12 การวิเคราะห์งาน หน้าที่ ความรู้ที่ต้องการสำหรับงานใดงานหนึ่ง
เป็นกระบวนการที่มีระบบในการกำหนดทักษะ หน้าที่ ความรู้ที่ต้องการสำหรับงานใดงานหนึ่ง ขององค์การ โดยปกติจะมี นักวิเคราะห์งาน (Job analyst) ทำหน้าที่ รวบรวม จำแนก ประเมิน และจัดระบบเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆ ในองค์การ

13 คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน
ค.รับผิดชอบ หน้าที่ (duties) งาน(task) คำบรรยายลักษณะงาน การวิเคราะห์งาน คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน ความสามารถ ทักษะ ความรู้


ดาวน์โหลด ppt Job analysis Job description Job specification.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google