งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารภายในองค์การ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารภายในองค์การ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารภายในองค์การ

2 การบริหารความขัดแย้งภายในองค์การ

3 Crisis Management A I C

4 แบบจำลองการสื่อสารประชาสัมพันธ์
แบบจำลองการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (The Publicity Model) การกระจายข้อมูลข่าวสาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร

5 แบบจำลองการสื่อสารประชาสัมพันธ์
แบบจำลองสองทางไม่สมดุล (The Two-Way Asymmetric Model) สื่อสารโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการโน้มน้าวใจ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผู้รับสาร

6 แบบจำลองการสื่อสารประชาสัมพันธ์
แบบจำลองสองทางสมดุล (The Two-Way Symmetric Model) การสื่อสารสมดุล ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร

7 ทฤษฎี A B X System : Theodore M. Newcomb

8 ความขัดแย้งในองค์การ (Organizational Conflict)
เมื่อคนแต่ละคนมาอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน จะมีความคิดเห็นต่างกัน มีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกัน ค่านิยมอคติ การรับรู้ ผลประโยชน์ เกิดจากการแบ่งทรัพยากรและงบประมาณมีจำนวนจำกัด หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการทำงาน ความแตกต่างในหน้าที่การทำงาน ล้วนเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งได้ทั้งสิ้น

9 แนวคิดหรือทัศนะเกี่ยวกับความขัดแย้ง
แนวคิดเดิม ถือว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น และเป็นผลร้ายทั้งในส่วนบุคคลและองค์การ ถือว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่มีในสังคม และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีทั้งคุณและโทษ ความขัดแย้งจึงมิใช่สิ่งแปลกประหลาดหรือสิ่งที่น่ารังเกียจแต่เป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้เข้าใจจนสามารถใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งได้ แนวคิดใหม่

10 ความขัดแย้งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง
ความขัดแย้งบางอย่างจำเป็นต้องมีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์การไม่เฉื่อยชา และมีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ความขัดแย้งนั้นจะต้องอยู่ในระดับที่พอเหมาะไม่สูงหรือต่ำเกินไป

11 ความขัดแย้งมีทั้งคุณ และ โทษ
องค์การเจริญ สร้างสรรค์สามัคคี No progress without conflict ความขัดแย้ง เป็นปัญหา แตกสามัคคี องค์การเสื่อม


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารภายในองค์การ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google