งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชน สังคม ภาคใต้บน ชาติ นานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชน สังคม ภาคใต้บน ชาติ นานาชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชน สังคม ภาคใต้บน ชาติ นานาชาติ
แบบจำลองปลาทู สภา/สกอ./สมศ. 1.5 KM เครือข่ายสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ Internet อื่นๆ ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ประชาคมมวล. หน่วยบริการ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยสนับสนุน อื่นๆ ในมวล. เผยแพร่ สภาฯ/ผู้บริหาร 1 ประเมินผล KM ฝ่ายสนับสนุน งานบริการวิชาการ รายงาน คุณค่า มูลค่า เป้าหมายบริการ 1.5 ฐานข้อมูล 1.5 ระเบียบสนับสนุน ศักยภาพ ความต้องการภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ จัดตั้ง ภายใน ประชาสังคม ธุรกิจเอกชน หน่วยบริการ 1.5 เครือข่ายบริการ เครือข่าย KM ภายนอก ท้องถิ่น ชุมชน สนับสนุน ภาครัฐ ชุมชน สังคม ภาคใต้บน ชาติ นานาชาติ

2 ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ระเบียบบริการวิชาการ ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ
งานบริการวิชาการกับ ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ภารกิจสนับสนุน เชี่ยวชาญพิเศษ ชุมชน สังคม ชาติ นานาชาติ เชี่ยวชาญ ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ชำนาญการ หน่วยบริการ จนท. ศูนย์ สถาบัน สำนักวิชา,ส่วน โครงการ -สนับสนุนปฏิบัติการ -ปฏิบัติการวิชาชีพ -บริหารงานทั่วไป การเรียนการสอน บริการวิชาการ ภาระงานขั้นต่ำ ระเบียบบริการวิชาการ ฝึกฝนตนเอง สำนักวิชา ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ วิจัย -อาจารย์ -นักวิจัย ชำนาญการ หน่วยวิจัย เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

3 ฝ่ายสนับสนุนงานบริการวิชาการ (7คน)
1.งานพัฒนาระบบรวมบริการประสานภารกิจงานบริการวิชาการของมวล.(1คน หัวหน้าฝ่าย) -การผสานพลังของหน่วยงานและพนักงานบนหลักการรวมบริการประสานภารกิจเพื่อขับเคลื่อนงานบริการ วิชาการของมวล.อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 2.งานจัดการความรู้เพื่อกำหนดเป้าหมายงานบริการวิชาการและระเบียบสนับสนุน(1.5คน) -สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายในมวล.และภายนอก ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง -ฐานข้อมูลและการเรียนรู้ศักยภาพภายในและความต้องการจากภายนอกเพื่อกำหนดเป้าหมายงานบริการวิชาการ -สนับสนุนให้มีระเบียบที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายบริการวิชาการและระบบความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียม 3.งานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน/จัดตั้งเครือข่ายหน่วยบริการ/ผู้เชี่ยวชาญ(1.5คน) -ฐานข้อมูล การสนับสนุนและจัดตั้งเครือข่ายหน่วยบริการ/ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมายงานบริการวิชาการ 4.งานจัดทำฐานข้อมูล เผยแพร่ และประเมินผล(3คน) -ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการในภาพรวม การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆและประเมินผลจากผู้รับบริการ -เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อและสนับสนุนการเผยแพร่วิชาการที่ฝังลึกในตัวคนและการเรียนรู้เพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆ -ฐานข้อมูลที่ตอบสนองเป้าหมายงานบริการวิชาการของมวล. รวมทั้งผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

4 คุณลักษณะเฉพาะงาน(1,2 และ3)
คุณลักษณะพื้นฐาน -ทักษะการจัดการความรู้ การคิดเชิงระบบ และการประสานงาน คุณลักษณะเฉพาะงาน(1,2 และ3) -การประสานงานทั่วไป และประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ -ทักษะวิทยากรกระบวนการประชุมอย่างสร้างสรรค์ -การจับประเด็น สรุปประเด็น และวิเคราะห์ -การเขียนบันทึก/สังเคราะห์ความรู้ -การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งการสื่อสาร/สร้างการเรียนรู้ผ่านinternet -การเก็บ/จัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย -การจัดทำรายงานบริการวิชาการ -การประเมินผลโดยใช้ผลลัพธ์เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดำเนินงาน -การควบคุม ประสานงานสื่อโทรทัศน์/วิทยุ และสร้างเครือข่าย คุณลักษณะเฉพาะงาน(4)


ดาวน์โหลด ppt ชุมชน สังคม ภาคใต้บน ชาติ นานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google