งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การพูดในที่ชุมนุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การพูดในที่ชุมนุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การพูดในที่ชุมนุมชน
บทที่ 2 การพูดในที่ชุมนุมชน การพูด หมายถึง การสื่อความหมายให้ผู้อื่นได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ โดยการถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด แล้วสื่อไปยังผู้ฟัง

2 การพูดเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์
การพูดเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ หมายถึง การพูดเป็นศิลปแขนงหนึ่ง ที่ต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้ตลอดเวลา เป็นวิชาที่สามารถ ฝึกฝนได้ * การพูดเปรียบเสมือน ดาบ 2 คม หมายถึง ? * การพูด มีความสำคัญอย่างไร.. ?

3 จุดมุ่งหมายของการพูด
พูดเพื่อให้ความรู้ เช่น การอภิปราย พูดเพื่อจรรโลงใจ เช่น ธรรมะ พูดเพื่อโน้มน้าวใจ วัฒนะ หายนะ

4 องค์ประกอบของการพูด 1. ผู้พูด คือผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
1. ผู้พูด คือผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร 2. ผู้ฟัง คือผู้ที่รับสารจากผู้พูด 3. สาร คือเนื้อหาสาระที่ผู้พูดถ่ายทอดไปยังผู้ฟัง 4. สื่อ ตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร จากผู้พูด ไปยังผู้ฟัง

5 ขั้นตอนการพูดในที่ชุมชน
 วิเคราะห์ผู้ฟัง (เพศ วัย การศึกษา อาชีพ ) เนื้อหา เตรียมบุคลิกในการพูด ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตัวเอง ท่าทาง เสียง

6  สถานที่  กาลเทศะ  ประเมินผลการพูด มารยาทในการพูด ใช้คำสุภาพ ไม่ใส่ร้ายใคร ไม่พูดเรื่องส่วนตัว แต่งกายให้สุภาพ

7 ประเภทของการพูดในที่ชุมชน
การพูดแบบกระทันหัน การพูดแบบอ่านจากต้นฉบับ การพูดแบบท่องจำ การพูดแบบบรรยายสรุป เริ่มมีตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การพูดในที่ชุมนุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google