งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 1 เพื่อศึกษาภาวการณ์มีงานทำของ นักศึกษาที่จบการศึกษา  2 เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำตรงกับ สาขาของนักศึกษาที่จบการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 1 เพื่อศึกษาภาวการณ์มีงานทำของ นักศึกษาที่จบการศึกษา  2 เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำตรงกับ สาขาของนักศึกษาที่จบการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  1 เพื่อศึกษาภาวการณ์มีงานทำของ นักศึกษาที่จบการศึกษา  2 เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำตรงกับ สาขาของนักศึกษาที่จบการศึกษา

3 ข้อมูลของนักศึกษาที่จบการศึกษาในปี 2550 - 2553 มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี

4 Program SPSS For Window Program Microsoft Excel

5

6 นำข้อมูลของนักศึกษาที่จบการศึกษาที่ได้รับ มาทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS และ Microsoft Excel และนำค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ มาตรวจสอบความสัมพันธ์ ของ อัตราการมีงานทำ ของแต่ละคณะ และ สาขาวิชา

7

8

9 2550 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม

10 2550 คณะ เทคโนโลยีการเกษต ร

11 2550 คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน

12 2550 คณะบริหารธุรกิจ

13 2550 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

14 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์

15 2550 คณะศิลปกรรมศาสตร์

16 2550 คณะศิลปศาสตร์

17 2550 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

18 2550 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

19 2551 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

20 2551 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

21 2551 คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน

22 2551 คณะบริหารธุรกิจ

23 2551 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

24 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร์

25 2551 คณะศิลปกรรมศาสตร์

26 2551 คณะศิลปศาสตร์

27 2551 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

28 2551 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

29 2552 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

30 2552 คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

31 2552 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

32 2552 คณะบริหารธุรกิจ

33 2552 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

34 2552 คณะ วิศวกรรมศาสตร์

35 2552 คณะศิลปกรรม ศาสตร์

36 2552 คณะศิลปศาสตร์

37 2552 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

38 2552 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

39 2552 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

40 2553 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

41 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

42 2553 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

43 2553 คณะบริหารธุรกิจ

44 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45 2553 คณะ วิศวกรรมศาสตร์

46 2553 คณะศิลปกรรม ศาสตร์

47 2553 คณะศิลปศาสตร์

48 2553 คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์

49 2553 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

50 2553 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

51

52

53

54

55

56

57 เนื่องจากข้อมูล ไม่ได้ระบุชื่อ คณะ และ สาขาวิชามา ทำให้เกิดปัญหาที่จะสรุปได้ว่า คณะ ใด และ สาขาวิชาใด มีอัตราการได้งานเป็นเท่าใด *** แต่ผลการวิเคราะห์ยังคงแสดงตัวเลขที่เป็น รหัสของ คณะ และ สาขาวิชา นั้นๆ ***

58 สามารถนำข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์ไปให้แต่ละ คณะ และ สาขาวิชา ได้พิจารณาว่า นักศึกษาที่ ศึกษาจบส่วนใหญ่จะ มีโอกาสทำงานต่อ หรือ โอกาสศึกษาต่อ หรือ เป็นไปในทิศทางอื่นต่อไป

59 นาย ธนกฤต เหรียญทองชัย นาย วรุจน์ สุขใส นาย ณภัทร วีระพงษ์ นักศึกษาฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สาขา สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี


ดาวน์โหลด ppt  1 เพื่อศึกษาภาวการณ์มีงานทำของ นักศึกษาที่จบการศึกษา  2 เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำตรงกับ สาขาของนักศึกษาที่จบการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google