งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตวิทยากับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตวิทยากับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตวิทยากับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
บทที่ 2 จิตวิทยากับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม

2 จิตวิทยากับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
หลักและโครงสร้างองค์กร พฤติกรรมองค์กร พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร

3

4 จิตวิทยากับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
องค์ประกอบขององค์กร การสร้างประสิทธิภาพในองค์กร ปัญหาทางจิตวิทยากับองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม

5 จิตวิทยากับองค์กร สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2534 : 24 - 26)
สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2534 : ) 1. แนวทางที่เน้นปัจเจกชน 2. แนวทางที่เน้นกลุ่ม 3. แนวทางที่เน้นองค์กร

6 หลักและโครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่โครงสร้างขององค์กร 1. ด้านการจัดให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 2. ด้านการจัดให้มีการติดต่อสื่อสาร 3. ด้านการจัดให้มีสมาชิกในองค์กรได้ทำงานตามที่ตนพึงพอใจ 4. ด้านการจัดให้มีเอกลักษณ์ขององค์กรและของ แต่ละคนในองค์กร

7 พฤติกรรมองค์กร อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมขององค์กร
1. อิทธิพลต่อความนึกคิด ความรู้สึกและการกระทำ ของสมาชิกในองค์กร 2. อิทธิพลต่อแนวทางการมองโลก และพฤติกรรมระหว่างการทำหน้าที่สมาชิกขององค์กร

8 แนวทางการปรับพฤติกรรมองค์กร
1. ความชำนาญงาน 2. สายการบังคับบัญชา 3. ขอบข่ายการควบคุม 4. การจัดลำดับงานให้น้อยที่สุด 5. การแบ่งงาน 6. เอกภาพในการบังคับบัญชา 7. หลักสกาลาร์ 8. หลักช่วงบังคับบัญชา 9. การใช้กฎ 10. การปฏิบัติต่อทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 11. เทคโนเครซี 12. การสื่อความหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร

9 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมศาสตร์กับสาขาวิชาต่างๆ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ศาสตร์ทางชีวภาพ ศาสตร์ทางกายภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา

10 องค์ประกอบขององค์กร 1. ความมุ่งหมาย 2. คน 3. กระบวนการปฏิบัติ
1. ความมุ่งหมาย 2. คน 3. กระบวนการปฏิบัติ 4. สถานที่หรือทรัพยากรอื่นๆ

11 การสร้างประสิทธิภาพในองค์กร
1. ศิลปะในการบริหาร 2. วิสัยทัศน์ผู้บริหาร 3. การวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัด 4. การออกแบบโครงสร้างและระบบองค์กร 5. มีความสามารถในการควบคุมทรัพยากร 6. มีความสามารถสร้างทีมงาน 7. มีความสามารถในการชักจูง 8. มีมนุษยสัมพันธ์ 9. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 10. มีความสามารถติดต่อสื่อสาร 11. มีความคล่องตัวในการทำงาน 12. มีความสามารถในการกระตุ้น 13. สร้างมนุษย์สัมพันธ์

12 ปัญหาทางจิตวิทยากับองค์กร ธุรกิจอุตสาหกรรม
1. ปัญหาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 2. ปัญหาสายงานความรับผิดชอบ 3. ปัญหาโครงสร้างองค์กร 4. ปัญหาขนาดขององค์กร 5. ปัญหาระหว่างความต้องการของผู้บริหารและความต้องการของคนงาน 6. ปัญหาการคัดเลือก 7. ปัญหาการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ในองค์กร 8. ปัญหาความอยู่รอดขององค์กร 9. ปัญหาการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

13 คำถามท้ายบท ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ท่านคิดว่าการใช้หลักการทางจิตวิทยาลดปัญหาในองค์กรได้หรือไม่ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt จิตวิทยากับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google